- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Informacja

dotycząca realizacji

„Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że w  dniu 13 listopada 2019 r. został wykorzystany krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 295 932 125 euro, co stanowi maksymalną łączną kwotę pomocy de minimis przyznanej dla przedsiębiorstw z sektora produkcji rolnej.

Informujemy, że wnioski w ramach Ogólnopolskiego programu przyjmowane i rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Wypłaty środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach realizacji „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w związku z wykorzystaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie zostały wstrzymane do 31.12.2019 r. Po określeniu nowego limitu, od 01.01.2020 r. będą realizowane wypłaty środków wg kolejności wpływu wniosków do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, do wyczerpania alokacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

———————————————————————————————————————————–

WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa wielkopolskiego,
o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:

  1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, wydana na podstawie badania odczynu (pH) gleby.
  2. Faktura za wapno nawozowe lub środki wapnujące, która zawiera informację o typie i odmianie wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz zawartość CaO lub CaO+MgO .
  3. Formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie.

należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.  do Sekretariatów właściwych miejscowo Okręgowych Stacji Chemiczno – Rolniczych.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

1.Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Poznaniu – tel. 61 868 97 51

  1. Okręgowa Stacja Chemiczno –Rolnicza w Gorzowie – tel. 95 720 30 20
  2. Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgoszczy – tel. 52 322 32 46
  3. Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Szczecinie – tel. 91 422 48 68