# # # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie: gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem

Wykaz przedsięwzięć które otrzymały pomoc finansową.


Od dnia 16.02.2016 r. obowiązują nowe wzory efektów ekologicznych związanych z ochroną powietrza (OA). W związku z tym uległ zmianie załącznik „Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza” oraz „Instrukcja przygotowania wniosku” w zakresie dotyczącym efektów ekologicznych.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

 

ogłasza nabór wniosków
na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz
z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2016.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu
do dnia 10 grudnia 2015 r. do godz. 14:00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:
• Barbara Baryluk, tel. 61 -845-62-76, barbara.baryluk@wfosgw.poznan.pl
• Paweł Stanek, tel. 61 845-62-16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl

Powrót