# # # # # A A A

Nabór wniosków w zakresie usuwania azbestu na 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć które otrzymały pomoc finansową.


23.11.2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1232 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

dla jednostek samorządu terytorialnego stopnia powiatowego oraz związków międzygminnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w 2016 roku.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

w terminie od dnia 01.12.2015 r. do dnia 17.12.2015 r. do godz. 14.00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków Dostępnego na stronie internetowej WFOŚiGW: http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”

Powrót