# # # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody na 2017 rok

24.03.2017 r.

Zaplanowano pomoc finansową na ochronę i kształtowanie przyrody w roku 2017.

 

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 23.03.2017 r. rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do  dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z ochroną i kształtowaniem przyrody w roku 2017.

W wyniku zakończenia oceny według kryterium dostępu  (etap I i II)  do dofinansowania zakwalifikowano 77 wniosków na łączną wartość dofinansowania 2 221 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania

Lista wniosków bez dofinansowania

Lista wniosków z propozycją dofinansowania w formie pożyczki


22.02.2017 r.

Zakończenie oceny wniosków wg kryteriów dostępu.

Zakończono procedurę oceny wg kryteriów dostępu wniosków  na przedsięwzięcia z zakresu ochrony i kształtowania przyrody planowanych do realizacji w 2017 roku. W ramach naboru, który zakończył się 12.01.2017 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęło 98 wniosków na kwotę wnioskowaną ogółem: 7.147.281,00 zł., w tym na rok 2017: 6.695.110,00 zł. (całkowity koszt przedsięwzięć wynosił:  9.031.984,00 zł).

W wyniku przeprowadzonej oceny, kryteria dostępu spełniło 88 wniosków, na kwotę  wnioskowaną ogółem: 6.429.224, 00 zł i kwotę do dofinansowania w 2017 r.: 5.977.053,00 zł, kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny z zakresu występowania pomocy publicznej.

Całkowity koszt realizowanych przedsięwzięć wynikający z pozytywnie ocenionych wniosków wynosi  8.268.721,00 zł.

9 wniosków uzyskało negatywny wynik oceny na etapie kryteriów dostępu co wyklucza te wnioski z dalszego postępowania. 1 wniosek złożony w naborze został wycofany.

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu

Lista wniosków niespełniających kryteriów dostępu


12.12.2016 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.672) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody
dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2017.

 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia 12 stycznia 2017 r. do godz. 14:00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

GENERATOR WNIOSKÓW

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:
• Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
• Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

 

Powrót