# # # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne w roku 2017

20.06.2017 r.

W związku ze znacznym przekroczeniem środków dyspozycyjnych Funduszu, rozpatrzenie składanych wniosków będzie możliwe, w przypadku pojawienia się wolnych środków dyspozycyjnych, t.j. niewykorzystania środków przez Wnioskodawców, którzy otrzymali propozycje pomocy finansowej.


05.05.2017 r.

Rozpatrzono kolejne wnioski złożone w trybie naboru ciągłego.

W dniu 4 maja 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył złożone po terminie naboru (1 grudnia 2016r.) kolejne wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne i zaplanował kwoty pomocy.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona wód – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Gospodarka wodna – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona powietrza – pożyczki


21.04.2017 r.

Rozpatrzono kolejne wnioski złożone w trybie naboru ciągłego.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył złożone po terminie naboru (1 grudnia 2016 r.) kolejne wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne i zaplanował kwoty pomocy.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona wód – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Gospodarka wodna – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona powietrza – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona powierzchni ziemi – pożyczki


10.04.2017 r.

Rozpatrzono wnioski złożone w trybie naboru ciągłego.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył złożone po terminie naboru (1 grudnia 2016 r.) wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne i zaplanował kwoty pomocy.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona wód – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Gospodarka wodna – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona powietrza – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona powierzchni ziemi – pożyczki


15.03.2017 r.

Zaplanowano pomoc dla wniosków złożonych do dnia 01.12.2016 r.

W dniu 14 marca 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył złożone do dnia 1 grudnia 2016 r. wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne i zaplanował kwoty pomocy.

Łączna planowana kwota pomocy w formie pożyczek wynosi 132,26 mln złotych, natomiast w formie dotacji 2,98 mln złotych.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Wnioskodawcy których wnioski nie zostały umieszczone na listach przyjętych do dofinansowania, zostaną indywidualnie poinformowani o dalszym trybie postępowania.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona wód – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Gospodarka wodna – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Gospodarka wodna – dotacje

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona powietrza – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona powietrza – dotacje

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – Ochrona powierzchni ziemi – pożyczki


10.03.2017 r.

Zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu (etap II) na przedsięwzięcia inwestycyjne na rok 2017 – wniosków złożonych do dnia 01.12.2016 r.

W dniu 09.03.2017 r. zakończyła się procedura oceny w zakresie spełnienia kryteriów dostępu (etap II) wniosków złożonych o udzielenie pomocy finansowej w 2017 roku ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

W ramach oceny w zakresie spełnienia kryteriów dostępu (etap II), ocenie poddano 165 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny 163 wnioski na kwotę wnioskowaną 250,84 mln zł, spełniło kryteria dostępu (etap II). Obecnie trwa proces planowania wysokości pomocy.

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


07.02.2017 r.

Zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu (etap I) na przedsięwzięcia inwestycyjne na rok 2017 – wniosków złożonych do dnia 01.12.2016 r.

W dniu 02.02.2017 r. zakończyła się procedura oceny w zakresie spełnienia kryteriów dostępu (etap I) wniosków złożonych o udzielenie pomocy finansowej w 2017 roku ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięć z zakresu Gospodarki wodnej, Gospodarki wodno-ściekowej, Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, Ochrony powietrza wraz  z odnawialnymi źródłami energii oraz Ochrony przed hałasem.

W ramach oceny w zakresie spełnienia kryteriów dostępu (etap I), ocenie poddano 191 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny 165 wniosków na kwotę wnioskowaną 277,043 mln zł, spełniło kryteria dostępu (etap I) i kwalifikują się do dalszego etapu oceny.

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu (etap I)


28.12.2016 r.

Zmiana Regulaminu i wzorów efektów ekologicznych

Od dnia dzisiejszego obowiązuje znowelizowany w § 6 Regulamin naboru wniosków oraz obwiązują zaktualizowane wzory efektów ekologicznych związanych z ochroną powietrza (OA). W związku z tym uległ zmianie załącznik „Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza”.


 02.12.2016 r.

Od dnia dzisiejszego nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.


14.11.2016 r.

Informacja o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.672 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz
z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem

 

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2017.

 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  1 grudnia  2016 r. do godz. 14:00

 

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

 Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Powrót