- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Nabór wniosków na przedsięwzięcia Pozostałe

04.05.2017 r.

Zaplanowano pomoc finansową dla przedsięwzięć POZOSTAŁYCH

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 28.04.2017 r. rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do  dofinansowania dla przedsięwzięć pozostałych w roku 2017.

W wyniku zakończenia oceny zaplanowano pomoc finansową:

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania AWARIE [1]

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania INNE [2]

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania BADANIA i ROZWÓJ [3]

Lista wniosków bez dofinansowania INNE i AWARIE [4]

Lista wniosków z propozycją dofinansowania w formie pożyczki AWARIE [5]

Lista wniosków z propozycją dofinansowania w formie pożyczki INNE [6]

Lista wniosków z propozycją dofinansowania w formie pożyczki MONITORING [7]

Lista wniosków z propozycją dofinansowania w formie pożyczki BADANIA i ROZWÓJ [8]


05.04.2017r.

Zakończenie oceny wniosków wg kryteriów dostępu.

Zakończono procedurę oceny wniosków  wg kryteriów dostępu I na Przedsięwzięcia Pozostałe planowane do realizacji w 2017 roku. W ramach naboru, który zakończył się 16.02.2017r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęło 151 wniosków na kwotę wnioskowaną ogółem: 63.242.658,00zł, w tym na rok 2017: 56.929.412,00zł (całkowity koszt przedsięwzięć wynosił:  68.507.527,00 zł).

W wyniku przeprowadzonej oceny, kryteria dostępu spełniło 136 wniosków, na kwotę  wnioskowaną ogółem: 51.988.469,00zł na kwotę do dofinansowania w 2017r.: 49.068.248,00 zł, kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny z zakresu występowania pomocy publicznej. Całkowity koszt realizowanych przedsięwzięć wynikający z pozytywnie ocenionych wniosków wynosi  56.604.899,00zł.

15 wniosków uzyskało negatywny wynik oceny na etapie kryteriów dostępu I, co wyklucza te wnioski z dalszego postępowania, w tym:

–  1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę,

– 10 wniosków nie dotyczyło przedmiotowego naboru – tym samym zostały wyłączone
z dalszej oceny.

lista wniosków spełniających kryteria dostępu I Awarie [9]

lista wniosków spełniających kryteria dostępu I Inne [10]

lista wniosków spełniających kryteria dostępu I Monitoring [11]

lista wniosków spełniających kryteria dostępu I Badania i Rozwój [12]

lista wniosków niespełniających kryteriów dostępu I Awarie [13]

lista wniosków niespełniających kryteriów dostępu I Inne [14]

 

Notatkę sporządził: Sylwia Krzewińska


23.01.2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

 ogłasza nabór wniosków na  przedsięwzięcia Pozostałe w zakresie:

– monitoringu środowiska,

– zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii,

– innych zadań tj. tych, które nie są objęte ogłoszonymi Regulaminami Naboru wniosków opublikowanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie:

od dnia 23 stycznia 2017 r. od godz. 8.00 do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 14.00.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW [15]

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl