# # # # # A A A

Nabór wniosków w ramach programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie energooszczędne”

14.09.2017 r.

Zakończenie oceny wniosków

W dniu 13.09.2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zatwierdził Listę rankingowa wniosków. W ramach konkursu zaplanowano pomoc finansową w postaci pożyczek z możliwością umorzenia do 40%. Łączna wysokość planowanej pomocy wynosi 18 893 582,00 zł.

Każdy z wnioskodawców otrzyma pisemną informację na temat wysokości planowanej pomocy wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

Lista rankingowa wniosków


11.09.2017 r.

W dniu 06 września 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia merytorycznych kryteriów dostępu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne”.

W wyniku przeprowadzonej oceny, merytoryczne kryteria dostępu spełniło 12 wniosków na kwotę  wnioskowaną ogółem:  18 893 582,00 zł. 4 wnioski uzyskały negatywny wynik oceny na etapie merytorycznych kryteriów dostępu.

Wnioskodawcy których wnioski nie spełniły merytorycznych kryteriów dostępu, otrzymają pisemną informację o odrzuceniu wniosku.

Lista wniosków spełniających merytoryczne kryteria dostępu

Lista wniosków nie spełniających merytorycznych kryteriów dostępu


 26.07.2017 r.

W dniu 24.07.2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia formalnych kryteriów dostępu. W ramach naboru, który zakończył się 30.06.2017 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęło 21 wniosków na kwotę ogółem: 23 627 738,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonej oceny, formalne kryteria dostępu spełniło 16 wniosków na kwotę  ogółem  22 894 781,00 zł. Wnioskodawcy których wnioski nie spełniły formalnych kryteriów dostępu, otrzymają pisemną informację o odrzuceniu wniosku.

Lista wniosków spełniających formalne kryteria dostępu

Lista wniosków nie spełniających formalnych kryteriów dostępu


03.02.2017 r.

Aktualizacja Regulaminu

W związku z licznymi zapytaniami ze strony jednostek samorządu terytorialnego, odnośnie możliwości modernizacji oświetlenia stanowiącego własność przedsiębiorstwa energetycznego, uprzejmie informujemy, że o pomoc finansową mogą ubiegać się te jednostki które posiadają tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetleniową.

Poprzez tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetleniową należy rozumieć prawo używania infrastruktury oświetleniowej w zakresie umożliwiającym realizację modernizacji oświetlenia, w tym na podstawie umowy najmu oraz umowy dzierżawy. Umowa taka powinna zawierać co najmniej takie elementy jak:

  1. oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego, że jest właścicielem majątku oświetleniowego – urządzeń oświetleniowych służących do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy;
  2. oświadczenie o oddaniu i przyjęciu do używania majątku oświetleniowego w celu wykorzystania do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy;
  3. zobowiązanie gminy do dokonania inwestycji i nakładów na majątek oświetleniowy poprzez prace modernizacyjne mieszczące się w zakresie określonym w Regulaminie naboru wniosków;
  4. zgoda przedsiębiorstwa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych określonych w pkt 3;
  5. określenie wysokości czynszu najmu;
  6. określenie czasu trwania umowy – tj. okres spłaty pożyczki, jednak nie mniej niż 10 lat.

 

Kopia zawartej umowy musi stanowić załącznik do wniosku składanego w ramach Programu priorytetowego „LED – Oświetlenie energooszczędne”.

 

Jednocześnie informujemy, że aktualizacji uległ Załącznik nr 2 do regulaminu naboru oraz wprowadzono dodatkowo wzór Oświadczenia  o dysponowaniu infrastrukturą oświetleniową.


05.01.2017 r.

Informacja o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego

„LED – Oświetlenie Energooszczędne”

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do godz. 14.00.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

  • Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017
  • Programem Priorytetowym „LED – Oświetlenie Energooszczędne”,
  • Regulaminem naboru w ramach Programu Priorytetowego,
  • Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować do:
• Paweł Stanek, tel. 61 -845-62-16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl
• Barbara Baryluk, tel. 61 845-62-76, barbara.baryluk@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków:    GENERATOR WNIOSKÓW

 

Powrót