# # # # # A A A

Ochrona pszczół

05.12.2016 r.

W dniu 02 grudnia 2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie Województwa Wielkopolskiego w roku 2017. Każde przedsięwzięcie, które zostało pozytywnie ocenione, zostało również zakwalifikowane do dofinansowania.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania

Informację o wysokości pomocy finansowej każdy Wnioskodawca otrzyma indywidualnie.


04.11.2016 r.

W dniu 25 października 2017 roku zakończyła się procedura oceny wniosków wg kryteriów dostępu 1.1 – 1.14 na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół planowanymi do realizacji w 2017 roku.

W ramach naboru, który zakończył się 29.09.2016 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęło 17 wniosków na kwotę wnioskowaną ogółem: 556 565,00 zł, w tym w roku 2017: 556 565,00 zł (całkowity koszt realizowanych przedsięwzięć: 585 430,00 zł).
W wyniku przeprowadzonej oceny, kryteria dostępu spełniło 16 wniosków na kwotę wnioskowaną ogółem: 508 415,00 zł i kwotę do dofinansowania w 2017 r.: 508 415,00 zł kwalifikując się do dalszego etapu rozpatrywania – do oceny wg kryteriów dostępu 2.1 – 2.3 (ocena występowania pomocy publicznej).
Całkowity koszt realizowanych przedsięwzięć wynikający z pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 537 280,00 zł.
1 wniosek uzyskał negatywny wynik oceny na etapie kryteriów dostępu, co wyklucza go z dalszego postępowania.

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu

Lista wniosków niespełniających kryteriów dostępu


12.09.2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016.r., poz.672 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie Województwa Wielkopolskiego

 

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w   roku 2017.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  29 września  2016 r. do godz. 14:00

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Powrót