# # # # # A A A

Usuwanie azbestu w roku 2017

07.02.2017 r.

Zakończono ocenę wniosków i zaplanowano pomoc na usuwanie azbestu w roku 2017.

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 07.02.2017 r. rozpatrzył Listę rankingową wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W wyniku zakończenia oceny według kryterium selekcji, do dofinansowania zakwalifikowano 27 wniosków, na łączną wartość dofinansowania 3 319 000,00 zł.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania


31.01.2017 r.

Zakończono ocenę wniosków według kryteriów dostępu na usuwanie azbestu w roku 2017.

Zakończyła się procedura oceny wniosków według kryteriów dostępu na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2017.

W ramach naboru wpłynęło 27 wniosków, w wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie wnioski spełniają kryteria dostępu i kwalifikują się do dalszego etapu oceny.

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu


21.11.2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

dla jednostek samorządu terytorialnego stopnia powiatowego oraz związków międzygminnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w  2017 roku.

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

w terminie od dnia 02.12.2016 r. do dnia 15.12.2016 r. do godz. 14.00

 

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków:  GENERATOR WNIOSKÓW

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”:

Powrót