# # # # # A A A

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego

15.11.2016 r.

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. rozpatrzył Listę rankingową wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego realizowanych w roku 2017.

 W wyniku zakończenia oceny według kryteriów dostępu oraz kryterium selekcji, do dofinansowania w roku 2017 zakwalifikowano 3 wnioski, na łączną kwotę dofinansowania 116 500,00 zł.

Lista rankingowa wniosków, które uzyskały dofinansowanie


26.10.2016 r.

W dniu 25 października 2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził informację o zakończeniu oceny wniosków w zakresie kryteriów dostępu dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2017.

W ramach naboru, który zakończył się 22.09.2016 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęły 4 wnioski na kwotę wnioskowaną ogółem: 718 206,00 zł, w tym w roku 2017: 691 656,00 zł (całkowity koszt realizowanych przedsięwzięć: 761 791,00 zł).
W wyniku przeprowadzonej oceny, kryteria dostępu spełniły 3 wnioski na kwotę wnioskowaną ogółem: 116 500,00 zł i kwotę do dofinansowania w 2017 r.: 89 950,00 zł kwalifikując się do dalszego etapu rozpatrywania – do oceny wg kryteriów selekcji.
Całkowity koszt realizowanych przedsięwzięć wynikający z pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 130 000,00 zł.
1 wniosek uzyskał negatywny wynik oceny na etapie oceny wg kryteriów dostępu, co wyklucza go z dalszego postępowania.

Obecnie wnioski ocenione pozytywnie zostały skierowane do oceny wg kryteriów selekcji.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie

Lista wniosków ocenionych negatywnie


06.09.2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego

na rok  2017.

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia 22 września 2016 r. do godz. 14.00

 

Pytania dot. naboru wniosków prosimy kierować do:

Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA:  Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków:  GENERATOR WNIOSKÓW

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Powrót