# # # # # A A A

Edukacja ekologiczna 2018

23.08.2018 r.

Zakończono ocenę wniosków wg kryteriów merytorycznych 2.1 – 2.6 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie Edukacji Ekologicznej w roku 2018

 

W dniu 31 lipca 2018 roku zakończyła się procedura oceny wniosków wg kryteriów merytorycznych 2.1 – 2.6 na przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej planowanych do realizacji w 2018 roku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających kryteria merytoryczne i zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla przedsięwzięć w zakresie Edukacji Ekologicznej w roku 2018.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zakwalifikowało się 121 wniosków. Dla 117 przedsięwzięć Zarząd Funduszu zaplanował dotacje w wysokości od 50% do 90%.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Lista przedsięwzięć przyjętych do dofinansowania

Zasady zastosowane przez Zarząd Funduszu do planowania dotacji


04.06.2018 r.

Zakończono ocenę wniosków wg kryteriów formalnych 1.1 – 1.6  dla przedsięwzięć w zakresie
Edukacji Ekologicznej w roku 2018

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Naboru Wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej na rok 2018 publikowana jest na stronie internetowej lista wniosków spełniających kryteria formalne.

W dniu  22 maja 2018 roku zakończyła się procedura oceny wniosków  wg kryteriów formalnych 1.1 – 1.6 na przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej planowanych do realizacji w 2018 roku.

W wyniku przeprowadzonej oceny, kryteria formalne spełniły 153 wnioski na kwotę  wnioskowaną ogółem: 8.215.973,00 zł –  kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych 2.1 – 2.6.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


04.06.2018 r.

Kryteria selekcji

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru w zakresie Edukacji Ekologicznej na 2018 rok, publikujemy kryteria selekcji  zatwierdzone Uchwałą Zarządu, na podstawie których Zarząd zaplanuje wielkość i formę pomocy finansowej.

Kryteria selekcji


28.03.2018 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017.r., poz. 519 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza  nabór wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej 

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2018.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu
do dnia  07.05. 2018 r. do godz. 14:00

 

Nabór adresowany jest do jednostek wymienionych w § 4 Regulaminu Naboru Wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej realizujących w roku 2018 przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego.

Niezwłocznie po zakończeniu Naboru, na stronie internetowej Funduszu, zostaną opublikowane zatwierdzone Uchwałą Zarządu kryteria selekcji, na podstawie których planowana jest pomoc finansowa.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:
Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018
Regulaminem naboru ,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Jolanta Lipska, tel. 61-845-62-35,
Sylwia Krzewińska, tel. 61-845-62-02,

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Powrót