# # # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia pozostałe 2018

25.05.2018 r.

Zakończono ocenę wniosków  zaplanowano pomoc na przedsięwzięcia Pozostałe  w zakresie monitoringu środowiska i innych zadań nieobjętych Pozostałymi Regulaminami Naborów  dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018

 

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 24.05.2018 r. zgodnie z Regulaminem naboru §6 ust.1 pkt.8 rozpatrzył listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z  działaniami z zakresu monitoringu środowiska i innych zadań w roku 2018.

W wyniku zakończenia oceny wniosków, do dofinansowania zakwalifikowano 51 wniosków. Dla 44 przedsięwzięć Zarząd Funduszu zaplanował dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, dla 3 zaproponował pożyczkę z 40% umorzeniem, a dla 4 pożyczkę 100% zwrotną.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii zostaną rozpatrzone przez Zarząd w terminie późniejszym.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania


19.03.2018 r.

Kryteria selekcji

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 Regulaminu Naboru Wniosków na Przedsięwzięcia pozostałe w 2018 roku, publikujemy kryteria selekcji  zatwierdzone Uchwałą Zarządu, na podstawie których Zarząd zaplanuje wielkość i formę pomocy finansowej.

Kryteria selekcji


21.02.2018 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017.r., poz. 519 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza  nabór wniosków na Przedsięwzięcia Pozostałe w zakresie:

– monitoringu środowiska,
– zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii,
– innych zadań nieobjętych ogłoszonymi na rok 2018 Regulaminami Naborów

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2018.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu
do dnia  15.03. 2018 r. do godz. 14:00

 

Nabór wniosków adresowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
  • podmiotów posiadających osobowość prawną,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
  • państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

realizujących w roku 2018 przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:
Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018
Regulaminem naboru ,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Sylwia Krzewińska, tel. 61-845-62-02,
Jolanta Lipska, tel. 61-845-62-35,

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Powrót