# # # # # A A A

Ochrona i kształtowanie przyrody 2018

26.04.2018 r.

Zakończono ocenę wniosków podlegających poprawie i zaplanowano pomoc na przedsięwzięcia w zakresie Ochrony i kształtowania przyrody dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 24.04.2018 r. zgodnie z Regulaminem naboru §6 ust.1 pkt.8 rozpatrzył listę wniosków po poprawnie złożonych korektach spełniających warunki do dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z  działaniami z zakresu Ochrony i kształtowania przyrody w roku 2018.

W wyniku zakończenia drugiego etapu planowania pomocy, do dofinansowania zakwalifikowano 40 wniosków. Dla 36 przedsięwzięć Zarząd Funduszu zaplanował dotację w wysokości 50% kwoty wnioskowanej, a dla 4 zaproponował pożyczkę z 40% umorzeniem.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Mając na uwadze kompleksowość działań i ich zasięg oraz potrzebę odbudowy populacji zwierzyny drobnej dla wzbogacenia bioróżnorodności na terenie Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania zostały przyjęte tylko działania podjęte przez Powiaty w celu odbudowy populacji kuropatwy i zająca szaraka na obszarze Wielkopolski.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania


06.04.2018 r.

Zakończono ocenę wniosków niepodlegających poprawie i zaplanowano pomoc

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 05.04.2018 r. zgodnie z Regulaminem naboru §6 ust.1 pkt.8 rozpatrzył listę wniosków niepodlegających poprawie spełniających warunki do dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z  działaniami z zakresu Ochrony i kształtowania przyrody w roku 2018. W wyniku zakończenia pierwszego etapu planowania pomocy, do dofinansowania zakwalifikowano 27 wniosków. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Wnioski podlegające poprawie (wymagające korekty) oceniane są zgodnie Regulaminem.

Lista wniosków niepodlegających poprawie przyjętych do dofinansowania


13.02.2018 r.

Kryteria selekcji

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 Regulaminu Naboru Wniosków na Przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody w 2018 roku, publikujemy kryteria selekcji  zatwierdzone Uchwałą Zarządu, na podstawie których Zarząd zaplanuje wielkość i formę pomocy finansowej.

Kryteria selekcji


19.01.2018 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia        27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.519 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody
dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 14:00

 

Nabór wniosków adresowany jest do:
·         jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
·         podmiotów posiadających osobowość prawną,
·         jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
·         osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018
Regulaminem naboru ,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisem w §7 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) „ Materiał roślinny musi odpowiadać aktualnie obowiązującym Polskim Normom”, przy dokonywaniu zakupów materiału sadzeniowego należy zwrócić uwagę czy odpowiada on poniższym normom:

10.1.1. PN-R-67022-1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
10.1.2. PN-R-67023-1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
10.1.4. PN-R-67020:1987 Materiał szkółkarski – Krzewy róż
PN-83/R-67011 – Materiał szkółkarski. Drzewka owocowe – jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie i morele – z wyłączeniem części dotyczącej etykietowania opakowań jednostkowych drzewek owocowych.
PN-91/R-67012 – Materiał szkółkarski. Zrazy i sadzonki roślin sadowniczych.

Fundusz dopuszcza przy zakupach materiału sadzeniowego możliwość rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust.4 PZP

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:
• Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
• Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Powrót