# # # # # A A A

Ochrona Pszczół 2018

14.03.2018 r.

Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania nie przyjętych z powodu braku środków

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 08.03.2018 r. rozpatrzył listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z ochroną pszczół na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2018. W zależności od ilości uzyskanych punktów na ocenie według kryteriów selekcji, przyznano pomoc tym przedsięwzięciom, które uzyskały najwyższa punktację do pułapu dostępnych środków. Pozostałe Wnioski, które spełniają warunki do dofinansowania znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku zwiększenia możliwości finansowych Funduszu, Wnioski oczekujące mogą zostać wprowadzone do planu finansowego, o czym Wnioskodawcy będą informowani pismem.

Lista rezerwowa wniosków


13.03.2018 r.

Zakończono ocenę wniosków i zaplanowano pomoc

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 08.03.2018 r. rozpatrzył listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z ochroną pszczół na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2018.

W wyniku zakończenia oceny według kryterium selekcji, do dofinansowania zakwalifikowano 24 wnioski na łączną wartość dofinansowania 956.816,00 zł. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania


15.02.2018 r.

Kryteria selekcji

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Naboru Wniosków na Przedsięwzięcia w zakresie ochrony pszczół w 2018, publikujemy kryteria selekcji  zatwierdzone Uchwałą Zarządu, na podstawie których Zarząd zaplanuje wielkość pomocy finansowej.

Kryteria selekcji


13.02.2018 r.

Zakończono I etap  oceny wniosków

W dniu 07 luty 2018 roku zakończyła się procedura oceny wniosków  wg kryteriów dostępu 1.1–1.13 na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz Ochrony Pszczół planowane do realizacji w 2018 roku.  W ramach naboru, który zakończył się 21.12.2017 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęło 61 wniosków na kwotę całkowitą  2.190.588,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny, kryteria oceny 1.1-1.13 spełniło 48 wniosków na kwotę całkowitą: 1.708.852,00 zł kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów dostępu 2.1 – 2.3 (ocena występowania pomocy publicznej). 11 wniosków uzyskało negatywny wynik oceny na etapie kryteriów dostępu,  co wyklucza je z dalszego procedowania. 2 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców.

Lista wniosków spełniających kryteria 1.1 – 1.13


04.12.2017 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017.r., poz. 519 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie Województwa Wielkopolskiego

 

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w   roku 2018.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  21. 12. 2017 r. do godz. 14:00

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018
Regulaminem naboru,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Powrót