# # # # # A A A

Przedsięwzięcia inwestycyjne w roku 2018

16.04.2018 r.

Zaplanowano pomoc dla wniosków złożonych do dnia 19.01.2018 r.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył złożone do dnia 19 stycznia 2018 r. wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne i zaplanował kwoty pomocy.

Łączna planowana kwota pomocy na rok 2018 w formie pożyczek wynosi 65,1 mln złotych, natomiast w formie dotacji 3,24 mln złotych.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Wnioskodawcy których wnioski nie zostały umieszczone na listach przyjętych do dofinansowania, zostaną indywidualnie poinformowani o dalszym trybie postępowania.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – pożyczki

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – dotacje

13.03.2018 r.

Zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów 1.1-1.15 (etap I) na przedsięwzięcia inwestycyjne na rok 2018 – wniosków złożonych do dnia 19.01.2018 r.

W dniu 12.03.2018 r. zakończyła się procedura oceny w zakresie spełnienia kryteriów 1.1-1.15 (etap I) wniosków złożonych o udzielenie pomocy finansowej w 2018 roku ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięć z zakresu Gospodarki wodnej, Gospodarki wodno-ściekowej, Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, Ochrony powietrza wraz  z odnawialnymi źródłami energii oraz Ochrony przed hałasem.

W ramach oceny w zakresie spełnienia kryteriów 1.1-1.15 (etap I), ocenie poddano 219 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny 180 wniosków spełniło kryteria (etap I) i kwalifikują się do dalszego etapu oceny.

Lista wniosków spełniających kryteria – pożyczki

Lista wniosków spełniających kryteria – dotacje


22.01.2018 r.

Od dnia dzisiejszego nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.


06.12.2017 r.

Informacja o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.519 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz
z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem

 

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2018.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  19.01. 2018 r. do godz. 14:00

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018
Regulaminem naboru ,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

 • ochrona wód i gospodarka wodna
  • Jacek Szerszenowicz tel.: +48 (61) 845-62-17
  • Krzysztof Zaborowski tel.: +48 (61) 845-62-46
 • ochrona powierzchni ziemi
  • Tomasz Werbowski tel.: +48 (61) 845-62-52
 • ochrona powietrza i oze
  • Agnieszka Chatłas tel.: +48 (61) 845-62-96
  • Anna Szulc  tel.: +48 (61) 845-62-64
 • główny specjalista w przedsięwzięciach inwestycyjnych  – Robert Złotek tel.: +48 (61) 845-62-21

 

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Powrót