# # # # # A A A

Usuwanie azbestu w roku 2018 – nowy

23.04.2018 r.

Zaplanowano pomoc dla wniosków znajdujących się na liście rankingowej rezerwowej

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 19.04.2018 r. zaplanował pomoc dla wniosków znajdujących się na liście rankingowej rezerwowej w kwocie 1 010 620,00 zł.

Lista rankingowa rezerwowa


21.02.2018 r.

Zakończono ocenę wniosków i zaplanowano pomoc na usuwanie azbestu w roku 2018.

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 20.02.2017 r. rozpatrzył listę rankingową podstawową i listę rankingową rezerwową, wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W wyniku zakończenia oceny według kryterium selekcji, do dofinansowania zakwalifikowano 16 wniosków znajdujących się na liście rankingowej podstawowej, na łączną wartość dofinansowania 2 505 900,00 zł.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście rankingowej rezerwowej otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Lista rankingowa podstawowa

Lista rankingowa rezerwowa


13.02.2018 r.

Zakończono ocenę wniosków według kryteriów dostępu

Zakończyła się procedura oceny wniosków według kryteriów dostępu na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2018.

W ramach naboru złożono 32 wnioski, w wyniku przeprowadzonej oceny 29 wniosków kwalifikuje się do oceny według kryteriów selekcji.

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu


18.12.2017 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017.r., poz. 519 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza ponownie nabór wniosków

na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w  2018 roku.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia 10.01.2018 r. do godz. 14:00

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018
Regulaminem naboru ,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Paweł Stanek, tel. 61 -845-62-16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl
Tomasz Werbowski, tel. 61 845-62-52, tomasz.werbowski@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Powrót