# # # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

W dniu 13 czerwca 2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył złożone wnioski na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza.

Łączna planowana kwota pomocy na rok 2019 w formie pożyczek wynosi 42,38 mln złotych.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Wnioskodawcy których wnioski nie zostały umieszczone na listach przyjętych do dofinansowania, zostaną indywidualnie poinformowani o dalszym trybie postępowania.

Lista wniosków spełniających kryteria merytoryczne

04.04.2019 r.

Efektywność energetyczna i ochrona powietrza – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

 

W dniu 28 marca 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza realizowane na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.  Złożonych zostało 61 wniosków, w tym 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

W wyniku przeprowadzonej oceny 13 wniosków uzyskało wynik negatywny,  co wyklucza je z dalszego procedowania.

Kryteria oceny formalnej spełniło 47 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne.

 


 

16.01.2019 r.

Nabór wniosków

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2019.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  08.03.2019 r. do godz. 15:00

 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją wypełniania Wniosku”.

Powrót