# # # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego

05.07.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej wszystkich wniosków i zaplanowanie pomocy

W dniu 3 lipca 2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył pozostałe wnioski złożone w ramach naboru na ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Ocenę pozytywną otrzymało 29 wniosków, 5 wniosków otrzymało ocenę negatywną. Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Wnioskodawcy których wnioski nie zostały umieszczone na listach przyjętych do dofinansowania, zostaną indywidualnie poinformowani o dalszym trybie postępowania.

Lista nr 3 wniosków spełniających warunki do dofinansowania


07.06.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej drugiej partii wniosków i zaplanowanie pomocy

W dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył drugą partię wniosków które spełniły kryteria merytoryczne i dla tych wniosków zaplanował pomoc. Pozostałe wnioski złożone w ramach naboru na ochronę środowiska gruntowo-wodnego podlegają ocenie według kryteriów merytorycznych. Wszystkie wnioski które spełnią wymagania Regulaminu naboru, otrzymają wsparcie finansowe.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Lista nr 2 wniosków spełniających warunki do dofinansowania


22.05.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej pierwszej partii wniosków i zaplanowanie pomocy

W dniu 21 maja 2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył pierwszą partię wniosków które spełniły kryteria merytoryczne i dla tych wniosków zaplanował pomoc. Pozostałe wnioski złożone w ramach naboru na ochronę środowiska gruntowo-wodnego podlegają ocenie według kryteriów merytorycznych. Wszystkie wnioski które spełnią wymagania Regulaminu naboru, otrzymają wsparcie finansowe.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Lista nr 1 wniosków spełniających warunki do dofinansowania


08.05.2019 r.

Ochrona środowiska gruntowo-wodnego – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

W dniu 30 kwietnia 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 na przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego realizowane na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.

Złożonych zostało 70 wniosków, w tym 5 wniosków zostało wycofanych przez Wnioskodawców.

W wyniku przeprowadzonej oceny 7 wniosków uzyskało wynik negatywny,  co wyklucza je z dalszego procedowania.

Kryteria oceny formalnej spełniło 58 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne

 


29.03.2019 r.

WFOŚiGW w Poznaniu informuje że zaświadczenie, o którym mowa pkt. 7 „Spisu załączników wymaganych do Wniosku”, w celu uproszczenia procedury aplikowania o środki w ramach Naboru zastępuje się odpowiednio „Oświadczeniem, że co najmniej 50% zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia jest położone na Obszarach NATURA 2000 lub strefach ochronnych ujęć wód lub obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych (dotyczy przedsięwzięć o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-4), na podstawie informacji uzyskanej od organu odpowiedzialnego za ustanowienie w/w obszarów lub stref”.


11.03.2019 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów posiadających osobowość prawną, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2019.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  15.04.2019 r. do godz. 15:00

 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku”.

 

 

Powrót