# # # # # A A A

Modernizacja budynków OSP

31.08.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wyniki oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 na przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza wspierające działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.  W ramach naboru złożonych zostało 79 wniosków, w tym 3 wnioski po terminie naboru. W wyniku przeprowadzonej oceny 8 wniosków uzyskało wynik negatywny,  co wyklucza je z dalszego procedowania.

Kryteria oceny formalnej spełniło 71 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


30.06.2020 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz ochotniczych straży pożarnych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2020.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą do 31.07.2020 r.

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Powrót