# # # # # A A A

Nabór wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

Doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – zakończono ocenę wniosków
w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć dotyczących doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

W dniu 23.08.2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 na przedsięwzięcia dotyczące Doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii planowanych do realizacji w 2019 roku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zakwalifikowało się 96 wniosków, dla których Zarząd Funduszu zaplanował dotacje. Wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostały zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeby jednostek w roku 2019.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

  • Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – planowana pomoc

Mały Strażak – Lista wniosków z zaplanowaną pomocą

  • Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania – lista rezerwowa.

Mały Strażak – Lista rezerwowa wniosków złożonych w naborze

—————————————————————————————————————————————————

W dniu 24 lipca 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.5 na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii realizowane na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.
W Naborze złożono łącznie 117 wniosków, w tym 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę a 3 wnioski nie zostały zarejestrowane ze względów Regulaminowych.
Po ocenie formalnej 107 Wnioskodawców spełniło warunki określone w Regulaminie naboru i Instrukcji wypełniania wniosków.
W wyniku przeprowadzonej oceny 6 wniosków uzyskało wynik negatywny, co wyklucza je
z dalszego procedowania.
Kryteria oceny formalnej spełniło 107 wniosków, kwalifikując się do dalszego etapu rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu

w   roku 2019. 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  03.07. 2019 r. do godz. 15:00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Powrót