# # # # # A A A

Nabór  wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych w 2019 roku

Działania planistyczne – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć dotyczących działań planistycznych

W dniu 13.11.2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 na przedsięwzięcia dotyczące Działań planistycznych.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.
W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zakwalifikowało się 7 wniosków, dla których Zarząd Funduszu zaplanował dotacje.
Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

• Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – planowana pomoc

Działania planistyczne – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

W dniu 16 października 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.5 na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych realizowane na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.

W Naborze złożono łącznie 13 Wniosków. Po ocenie formalnej 10 Wnioskodawców spełniło warunki określone w Regulaminie naboru i Instrukcji wypełniania wniosków.

W wyniku przeprowadzonej oceny 3 Wnioski uzyskały wynik negatywny,  co wyklucza je
z dalszego procedowania.

Kryteria oceny formalnej spełniło 10 Wniosków, kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne.

Działania planistyczne – Lista wniosków spełniających kryteria formalne

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019.r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu

w   roku 2019. 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  10.10.2019 r. do godz. 15:00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

 

Powrót