# # # # # A A A

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

W dniu 15.06.2020 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu naboru wniosków w zakresie edukacji ekologicznej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2020.

Do oceny według kryteriów 3.1.1 – 3.1.5 skierowano 200 wniosków, 176 wnioski spełniły merytoryczne kryteria i zostały przedłożone do zatwierdzenia i zaplanowania pomocy przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

Zarząd Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny selekcji do dofinansowania zakwalifikowało się 124 wniosków, 52 wniosków z powodu braku środków finansowych umieszczono na liście rezerwowej.

Zarząd Funduszu z uwagi na bardzo ograniczone środki finansowe przy planowaniu dofinansowania w formie dotacji przyjął następujące zasady:

Priorytet VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa – wnioskodawca Lasy państwowe i parki narodowe – do 50% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 15-7 pkt.

Priorytet VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa – wnioskodawca Jednostki samorządu terytorialnego – do 70% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 15-9 pkt.

Priorytet VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa – wnioskodawca Komendy Straży Pożarnej – do 70% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 13-8 pkt.

Priorytet VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa – wnioskodawca Uczelnie i instytuty – do 70% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 8-5 pkt.

Priorytet VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa – wnioskodawca Inne jednostki – do 75% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 17-7 pkt.

Priorytet VII.2 Wspomaganie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej– wnioskodawca Lasy państwowe i parki narodowe – do 50% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 10-7 pkt.

Priorytet VII.2 Wspomaganie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej– wnioskodawca Jednostki samorządu terytorialnego – do 60% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 15-8 pkt.

Priorytet VII.2 Wspomaganie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej– wnioskodawca Uczelnie i instytuty- do 70% kosztów przedsięwzięcia – wniosek z 11 pkt.

Priorytet VII.2 Wspomaganie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej– wnioskodawca Inne jednostki – do 60% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 14-8 pkt.

Priorytet VII.3 Konkursy, warsztaty, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży – wnioskodawca Lasy państwowe i parki narodowe – do 50% kosztów przedsięwzięcia– wnioski z 13-10 pkt.

Priorytet VII.3 Konkursy, warsztaty, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży – wnioskodawca Jednostki samorządu terytorialnego – do 60% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 17-9 pkt.

Priorytet VII.3 Konkursy, warsztaty, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży – wnioskodawca Fundacje/Stowarzyszenia – do 50% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 9-4 pkt.

Priorytet VII.3 Konkursy, warsztaty, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży – wnioskodawca Inne jednostki – do 50% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 13-11 pkt.

Priorytet VII.4 Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich działań objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu – wnioskodawca Lasy państwowe i parki narodowe – do 50% kosztów przedsięwzięcia – wniosek z 7 pkt.

Priorytet VII.4 Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich działań objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu – wnioskodawca Jednostki samorządu terytorialnego – do 60% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 14-5 pkt.

Priorytet VII.4 Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich działań objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu – wnioskodawca Uczelnie i instytuty- do 70% kosztów przedsięwzięcia – wniosek z 7 pkt.

Priorytet VII.4 Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich działań objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu – wnioskodawca Inne jednostki – do 70% kosztów przedsięwzięcia – wnioski z 14-7 pkt.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.1 – INNE JEDNOSTKI

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.1 – KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.1 – LASY

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.1 – UCZELNIE (1)

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.1 -JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII. 2 – UCZELNIE

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.2 – JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.2 – LASY

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc -VII.2 – INNE JEDNOSTKI

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.3 – INNE JEDNOSTKI

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.3 – JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.3 – LASY

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.3 -FUNDACJE_STOWARZYSZENIA

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.4 – INNE JEDNOSTKI

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.4 – JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.4 – UCZELNIE

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – VII.4 – LASY

EDUKACJA EKOLOGICZNA – planowana pomoc – lista rezerwowa

 

INFORMACJA:

„W ramach Naboru Wniosków na przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej w 2020r. publikujemy poniżej kryteria selekcji  zatwierdzone Uchwałą Zarządu, na podstawie których Zarząd zaplanuje wielkość i formę pomocy finansowej”.

karta oceny według kryteriów selekcji – Edukacja Ekologiczna 2020

 

Edukacja Ekologiczna – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

W dniu 14 kwietnia 2020 roku zakończyła się procedura oceny wniosków według kryteriów formalnych określonych w § 7 ust. 2 „Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej” na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku.

W naborze złożono łącznie 233 wniosków na kwotę wnioskowaną ogółem 10 027 074,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 25 wniosków uzyskało wynik negatywny,  co wyklucza je z dalszego procedowania, 7 wniosków wycofano, rejestracji nie podlegał 1 wniosek.

Kryteria oceny formalnej spełniło 200 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

EDUKACJA EKOLOGICZNA – lista wniosków spełniających kryteria formalne

 

Nabór  wniosków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019.r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu

w   roku 2020.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW
w Poznaniu

do dnia  12.03.2020 r. do godz. 15:00

 

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się poniżej.

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Powrót