# # # # # A A A

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OCHRONY POWIETRZA w roku 2020

15.05.2020 r.

Zaplanowanie pomocy

W dniu 14.05.2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zaakceptował Listę wniosków spełniających warunki dofinansowania i zaplanował pomoc dla wniosków które spełniły merytoryczne kryteria dostępu. Wnioskodawcy których przedsięwzięcia nie znalazły się na Liście wniosków spełniających warunki dofinansowania, otrzymają indywidualne informacje.

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


16.03.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 13 marca 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wyniki oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza.  W ramach naboru złożonych zostało 47 wniosków, w tym 2 wnioski po terminie naboru. W wyniku przeprowadzonej oceny 11 wniosków uzyskało wynik negatywny,  co wyklucza je z dalszego procedowania.

Kryteria oceny formalnej spełniło 36 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


09.01.2020 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2020.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  14.02.2020 r. do godz. 15:00

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Powrót