# # # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi

21.04.2020 r.

Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosystemowe – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć związanych z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi 

W dniu 09.04. 2020 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2020.

Do oceny według kryteriów 3.1.1 – 3.1.5 skierowano 41 wniosków, wszystkie wnioski spełniły merytoryczne kryteria i zostały przedłożone do zatwierdzenia i zaplanowania pomocy przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

Zarząd Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny selekcji do dofinansowania zakwalifikowało się 13 wniosków, 28 wniosków z powodu braku środków finansowych umieszczono na liście rezerwowej.

Zarząd Funduszu z uwagi na bardzo ograniczone środki finansowe przy planowaniu dofinansowania w formie dotacji przyjął następujące zasady:

Priorytet VI.1 Czynna ochrona przyrody na terenach objętych obszarowymi formami ochrony, zgodnie z planami ochrony lub planami zadań ochronnych – do 70% kosztów – wnioski z 5 pkt.

Priorytet VI.2 Ochrona i rozwój obszarów zieleni w miastach jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miast, a także przeciwdziałania efektowi termicznemu– z uwagi na wysokie kwoty wnioskowane i ograniczone środki Funduszu nie zaplanowano na ten priorytet środków.

Priorytet VI.3 Nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo. Tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych – do 70% kosztów – wnioski z 5 pkt.

Priorytet VI.4 Przyrodnicza rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych oraz terenów objętych ochroną konserwatorską – z uwagi na wysokie kwoty wnioskowane, dużą ilość wniosków  i ograniczone środki Funduszu nie zaplanowano na ten priorytet środków,

Priorytet VI.5 Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny z wyłączeniem działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego – do 70% – wnioski z 3 i 5 pkt.

Priorytet VI.6  Tworzenie i modernizacja ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich wolno żyjących gatunków rodzimych–z uwagi, że jest tylko 1 wniosek  zaplanowano pomoc do 50% kwoty wnioskowanej

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

BIORÓŻNORODNOŚĆ – lista wniosków – planowana pomoc VI.1

BIORÓŻNORODNOŚĆ – lista wniosków – planowana pomoc VI.3

BIORÓŻNORODNOŚĆ – lista wniosków – planowana pomoc VI.5

BIORÓŻNORODNOŚĆ – lista wniosków – planowana pomoc VI.6

BIORÓŻNORODNOŚĆ – lista rezerwowa wniosków

 

10.03.2020 r.

INFORMACJA:

W ramach Naboru Wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności publikujemy poniżej kryteria selekcji  zatwierdzone Uchwałą Zarządu, na podstawie których Zarząd zaplanuje wielkość i formę pomocy finansowej”.

Karta oceny wniosku w zakresie kryteriów selekcji – WZÓR

Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosystemowe – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

W dniu 04 marca 2020 roku zakończyła się procedura oceny wniosków według kryteriów formalnych określonych w § 7 ust. 2 „Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi” na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku.

W naborze złożono łącznie 51 wniosków na kwotę wnioskowaną ogółem 3.114.049,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny 8 wniosków uzyskało wynik negatywny,  co wyklucza je z dalszego procedowania, 2 wnioski wycofano.

Kryteria oceny formalnej spełniło 41 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne.

BIORÓŻNORODNOŚĆ – lista wniosków złożonych w naborze

14.01.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019.r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi

 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w  roku 2020.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  17. 02. 2020 r. do godz. 15:00

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

 

 

Powrót