# # # # # A A A

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

INFORMACJA

  o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego:
„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór  wniosków na wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Beneficjentami Programu są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) wykazane w Zestawieniu sprzętu przewidzianego do dofinansowania w 2019 r. dla województwa wielkopolskiego, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań w terminie od 23 maja 2019 r. w trybie ciągłym  lub do wyczerpania alokacji środków w roku 2019.
Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 5 336 250,00 zł, są to łącznie środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu.
W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

 

 

 

 

 

Powrót