# # # # # A A A

Nabór wniosków w ramach programu pn. :”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

13.01.2020 r.

Zaplanowana pomoc dla kolejnych wniosków

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 9 stycznia 2020 r. rozpatrzył kolejne wnioski znajdujące się na liście rankingowej w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Pomoc została zaplanowana dla 13 wniosków, szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Lista uzupełniająca wniosków


19.12.2019 r.

Zaplanowana pomoc dla kolejnych wniosków

W związku z rezygnacją wnioskodawców z planowanej pomocy, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 17 grudnia 2019 r. rozpatrzył kolejne wnioski znajdujące się na liście rankingowej w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Pomoc została zaplanowana dla 6 wniosków, szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Lista uzupełniająca wniosków


11.10.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej i zaplanowanie pomocy

W dniu 11 października 2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył wnioski po zakończonej ocenie merytorycznej w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Ocenę merytoryczną pozytywną otrzymało 85 wniosków, 4 wnioski otrzymały ocenę negatywną. Kwota alokacji przewidziana w ramach naboru wynosiła 4 857 000,00 zł. O możliwości udzielenia pomocy finansowej decydowała kolejność złożonych wniosków.

Wnioski które nie otrzymały pomocy finansowej, otrzymają zapewnienie finansowania w przypadku pozyskania dodatkowych środków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.
Lista rankingowa wniosków


12.09.2019 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 11 września 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wyniki oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.5 na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.  W ramach naboru złożonych zostało 96 wniosków, w tym 1 wniosek po terminie. W wyniku przeprowadzonej oceny 7 wniosków uzyskało wynik negatywny,  co wyklucza je z dalszego procedowania.

Kryteria oceny formalnej spełniło 89 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w ramach programu pn. :”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Cel programu:

Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego i związki międzygminne.

Terminy składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 01.07.2019 r. do 30.08.2019 r.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do godz. 15:00.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wsparciem finansowym objęte będą:

  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Forma dofinansowania:

Dotacja

Wysokość dofinansowania:

  • do 100% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G[1] określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500,
  • do 70% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale pomiędzy 1500 do 2000,
  • 40% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

Jest to pierwsze ogłoszenie naboru w ramach programu pn. :”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Kolejne będą ogłaszane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych WFOŚiGW w Poznaniu.

[1] Wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikowany przez Ministerstwo Finansów

 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora wniosków

Powrót