# # # # # A A A

Nabór wniosków w ramach programu pn. :”Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

08.05.2020 r.

Zaplanowanie pomocy

W związku z pojawiającymi się oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć zamówień publicznych, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu 07.05.2020 r. zaplanował pomoc finansową dla kolejnego wniosku złożonego w ramach ”Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Lista wniosków


22.01.2020 r.

Zaplanowanie pomocy

W związku z zawartą umową udostępnienia środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu 21 stycznia 2020 r. zatwierdził listę rankingową i zaplanował pomoc w ramach ”Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Wnioski na liście rankingowej zostały zestawione według wskaźnika efektywności kosztowej.

Wnioski które nie otrzymały pomocy finansowej, otrzymają zapewnienie finansowania w przypadku pojawienia się oszczędności lub rezygnacji Wnioskodawców z planowanej pomocy w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie.

Lista rankingowa wniosków


19.11.2019 r.

Zakończenie oceny wniosków

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu 8 listopada 2019 r. zatwierdził wynik oceny wniosków złożonych w ramach  ”Ogólnopolskiego program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Pozytywną ocenę otrzymało 56 wniosków, z czego 41 w ramach przedsięwzięć związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej.

Obecnie WFOŚiGW w Poznaniu oczekuje na rozpatrzenie wniosku o udostępnienie środków przez NFOŚiGW. Wnioskodawcy których przedsięwzięcia nie znalazły się na liście wniosków spełniających kryteria dostępu, otrzymają indywidualne informacje.

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu


WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w ramach programu pn. :”Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Cel programu:

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Terminy składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 01.07.2019 r. do 30.08.2019 r. lub do wyczerpania środków.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do godz. 15:00.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

Wysokość dofinansowania:

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki:

Zmienne WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż 2%.

Umorzenie:

– w przypadku, gdy wartość wskaźnika G  jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych,

– w przypadku, gdy wartość wskaźnika G jest większa lub równa 1200 w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora wniosków

Powrót