# # # # # A A A

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych w 2020 roku. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

29.10.2020 r.

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekosystemowych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć znajdujących się na liście rezerwowej wniosków spełniających warunki do dofinasowania, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2020 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dniu 27.10.2020 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej WFOŚiGW zatwierdzone zostały zwiększone środki z przeznaczeniem na dotacje. W związku z dodatkowymi środkami zaistniała możliwość dodatkowego wsparcia wniosków złożonych w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2020 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na liście rezerwowej znalazło się 270 wniosków, dodatkowo do zaplanowania pomocy z listy rezerwowej zakwalifikowały się 53 wnioski. Zgodnie z zapisami Regulaminu wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostały zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Do dofinansowania wskazano przedsięwzięcia, które w opinii KW PSP ze względu na pilne potrzeby operacyjne, winny być realizowane w pierwszej kolejności w ramach alokacji środków.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Mały Strażak – planowana pomoc z listy rezerwowej

 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekosystemowych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu 1 – 11 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2020 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 W dniu 17.08.2020 r. zakończono ocenę wg kryteriów dostępu 1 – 11 zgodnie z pkt 16 Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2020 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W naborze złożonych zostało 440 wniosków, z tego 417 wniosków podlegało rejestracji zgodnie z zapisami Regulaminu, 339 wniosków spełniło kryteria dostępu 1-11 i zostały przedłożone do zatwierdzenia i zaplanowania pomocy. Zgodnie z zapisami Regulaminu wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostały zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Do dofinansowania wskazano przedsięwzięcia, które w opinii KW PSP ze względu na pilne potrzeby operacyjne, winny być realizowane w pierwszej kolejności w ramach alokacji środków.

Zarząd Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zakwalifikowało się 69 wniosków, 270 wniosków z powodu braku środków finansowych umieszczono na liście rezerwowej.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania – planowana pomoc

Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania – lista rezerwowa

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w   roku 2020. 

Nabór dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wnioski wraz załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

do dnia  09.07.2020 r. do godz. 15:00 

Wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostaną zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2020.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1 100 000,00 zł, są to łącznie środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu.

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

    • Agnieszka Kromrych-Rosik, tel. 61 845 62 88, agnieszka.rosik@wfosgw.poznan.pl
    • Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, magdalena.wagner@wfosgw.poznan.pl
    • Krystyna Aleksandrzak, tel. 61 845 62 15, krystyna.aleksandrzak@wfosgw.poznan.pl

 

 

Powrót