# # # # # A A A

Nabór wniosków w zakresie doposażenia służb ratowniczych 2020

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekosystemowych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu 2.1 – 2.11 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć związanych z doposażeniem jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii realizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (tj. Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2020

W dniu 07.08.2020 r. zakończono ocenę wg kryteriów dostępu 2.1 – 2.11 zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii realizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (tj. Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2020.

W naborze złożonych zostało 58 wniosków, wszystkie wnioski spełniły kryteria dostępu 2.1-2.11 i zostały przedłożone do zatwierdzenia i zaplanowania pomocy. Zgodnie z zapisami Regulaminu wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostały zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Do dofinansowania wskazano przedsięwzięcia, które w opinii KW PSP ze względu na pilne potrzeby operacyjne, winny być realizowane w pierwszej kolejności w ramach alokacji środków.

Zarząd Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z § 10 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zakwalifikowało się 31 wniosków, 27 wniosków z powodu braku środków finansowych umieszczono na liście  rezerwowej.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Komendy PSP – Lista wniosków – planowana pomoc

Komendy PSP – Lista rezerwowa wniosków

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu”

ogłasza nabór  wniosków
dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii (realizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (tj. Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)
dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu
w  roku 2020.

Nabór dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (tj. Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Wnioski wraz załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

do dnia 10.07.2020 r. do godz. 15:00

Wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostaną zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2020.

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: http://generator.wfosgw.poznan.pl
(generator zostanie uruchomiony w dniu 01.07.2020 r.)

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

    • Agnieszka Kromrych-Rosik, tel. 61 845 62 88, agnieszka.rosik@wfosgw.poznan.pl
    • Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, magdalena.wagner@wfosgw.poznan.pl
    • Krystyna Aleksandrzak, tel. 61 845 62 15, krystyna.aleksandrzak@wfosgw.poznan.pl

 

 

Powrót