# # # # # A A A

Nabór wniosków w zakresie doposażenia służb ratowniczych 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu”

ogłasza nabór  wniosków
dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii (realizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (tj. Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)
dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu
w  roku 2020.

Nabór dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (tj. Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Wnioski wraz załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

do dnia 10.07.2020 r. do godz. 15:00

Wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostaną zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2020.

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: http://generator.wfosgw.poznan.pl
(generator zostanie uruchomiony w dniu 01.07.2020 r.)

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

    • Agnieszka Kromrych-Rosik, tel. 61 845 62 88, agnieszka.rosik@wfosgw.poznan.pl
    • Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, magdalena.wagner@wfosgw.poznan.pl
    • Krystyna Aleksandrzak, tel. 61 845 62 15, krystyna.aleksandrzak@wfosgw.poznan.pl

 

 

Powrót