# # # # # A A A

Nabór wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej na rok 2019

18.06.2019 r.

Edukacja ekologiczna – zaplanowanie dodatkowej pomocy finansowej dla przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej  w ramach priorytetu VII.2 znajdujących się na Liście rezerwowej wniosków spełniających warunki do dofinansowania, które otrzymały 10 punktów w trakcie oceny selekcji

W dniu 13.06.2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu w związku ze zwiększeniem możliwości finansowych Funduszu rozpatrzył Listę rezerwową wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował dodatkową pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

W związku z powyższym Zarząd dla priorytetu VII.2 przyjął poziom dofinansowania określony w tabeli poniżej:

Priorytety wg. Listy Przedsięwzięć Priorytetowych Procent dofinansowania Uwagi
VII.2 80% wnioski z 17-16 pkt.
60% wnioski z 14-12 pkt.
50% Wnioski z 11-10 pkt.

 

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – planowana dodatkowa pomoc w ramach priorytetu VII.2


27.05.2019 r.

Edukacja ekologiczna – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej 

W dniu 23.05.2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 na przedsięwzięcia dotyczące Edukacji ekologicznej  planowanych do realizacji w 2019 roku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny selekcji do dofinansowania zakwalifikowało się 121 wniosków, dla których Zarząd Funduszu zaplanował dotacje do wysokości 50-80% całkowitego kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Zarząd Funduszu na posiedzeniu 24.05.2019r. podjął Uchwałę w sprawie zaplanowania pomocy finansowej dla przedsięwzięć znajdujących się na liście wniosków spełniających warunki do dofinansowania w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej.

W związku z tym, że kwota wnioskowana znacznie przekracza możliwości finansowe Funduszu przy planowaniu pomocy w roku 2019 wnioski zostały umieszczone na listach wniosków wg poszczególnych priorytetów zgodnie z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych Funduszu i punktów wg kryteriów selekcji oraz zasadę dofinansowania jednego wniosku dla jednego Wnioskodawcy w ramach poszczególnych priorytetów.

Zarząd dla poszczególnych priorytetów przyjął poziom dofinansowania określony w tabeli poniżej:

 

Priorytety wg. Listy Przedsięwzięć Priorytetowych Procent dofinansowania Uwagi
VII.1

 

 

70% wnioski z 17-16 pkt.
60% wnioski z 15-14 pkt.
50% wnioski z 13-10 pkt.
VII.2 80% wnioski z 17-16 pkt.
60% wnioski z 14-12 pkt.
50% Wnioski z 11 pkt.
VII.3 60% Wnioski z 18-10 pkt.
50% Wnioski z 9- 4 pkt.
VII.4 50% Wnioski z 17-12 pkt.

 

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – planowana pomoc

Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania – lista rezerwowa


 08.04.2019 r.

Edukacja ekologiczna – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

W dniu 02 kwietnia 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej realizowane na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.
Złożone zostały 274 wnioski, w tym 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

W wyniku przeprowadzonej oceny 39 wniosków uzyskało wynik negatywny,  co wyklucza je
z dalszego procedowania.

Kryteria oceny formalnej spełniło 235 wniosków, kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


28.03.2019 r.

Publikujemy kryteria selekcji  zatwierdzone Uchwałą Zarządu, na podstawie których Zarząd zaplanuje wielkość i formę pomocy finansowej

Karta oceny wniosku w zakresie kryteriów selekcji


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

w zakresie Edukacji Ekologicznej

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu

w   roku 2019. 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  06. 03. 2019 r. do godz. 15:00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: http://generator.wfosgw.poznan.pl

 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Powrót