# # # # # A A A

Nabór wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej na rozwój ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych, tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych

04.10.2018 r.

Zakończono ocenę wniosków wg kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.3  i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie Edukacji Ekologicznej  w roku 2018

W dniu  01.10. 2018 roku zakończyła się procedura oceny wniosków  wg kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.3 na przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej planowanych do realizacji w 2018 roku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających kryteria merytoryczne i zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla przedsięwzięć w zakresie Edukacji Ekologicznej w roku 2018.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zakwalifikowało się 15 wniosków,  dla  których Zarząd Funduszu zaplanował dotacje do wysokości 95%.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

 

Lista przedsięwzięć przyjętych do dofinansowania


20.09.2018

Zakończono procedurę oceny wniosków w zakresie spełniania kryteriów formalnych

 

W dniu 19.09.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełniania kryteriów formalnych określonych w § 7 ust. 2 Regulaminu naboru wniosków w zakresie edukacji ekologicznej.

W Naborze wniosków złożono łącznie 18 wniosków, po ocenie formalnej wszyscy Wnioskodawcy spełnili warunki określone w Regulaminie Naboru i Instrukcji wypełniania wniosków.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


03.09.2018 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017.r., poz. 519 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza

nabór  wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej

na rozwój ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych, tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych.

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
w  roku 2018.

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz  ich związków realizujących w roku 2018 przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  17.09. 2018 r. do godz. 15:00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

 http://generator.wfosgw.poznan.pl

 Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

FAQ  – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w Naborach

Powrót