# # # # # A A A

Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosystemowe

11.03.2019 r.

Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosystemowe – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć związanych z Ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi 

W dniu 28.02.2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 na przedsięwzięcia dotyczące Ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych  planowanych do realizacji w 2019 roku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania
i zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny selekcji do dofinansowania zakwalifikowało się 25 wniosków, dla  których Zarząd Funduszu zaplanował dotacje do wysokości 50-60% całkowitego kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – planowana pomoc

Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania – lista rezerwowa


6.02.2019 r.

Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosystemowe  – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

 

W dniu 30 stycznia 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków według kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności
i świadczeniami ekosystemowymi na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej oceny 3 wnioski uzyskały wynik negatywny,  co wyklucza je z dalszego procedowania.

Kryteria oceny formalnej spełniło 56 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne

 


24.01.2019 r.

Publikujemy kryteria selekcji  zatwierdzone Uchwałą Zarządu, na podstawie których Zarząd zaplanuje wielkość i formę pomocy finansowej.

Karta oceny wniosku w zakresie kryteriów selekcji


3.12.2018 r.

Nabór wniosków

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu

w   roku 2019.

 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  07. 01. 2019 r. do godz. 15:00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

 

http://generator.wfosgw.poznan.pl

 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Powrót