# # # # # A A A

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu
od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta, a następnie w wersji papierowej.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosgw.poznan.pl.

Informacje w sprawie szczegółów Programu:
tel. 61 845 62 77


21.07.2020 r,

Obliczanie średnio ważonego współczynnika odpływu

W przypadku wyboru kilku powierzchni, z których retencjonowana będzie woda z danej posesji, we wniosku należy podać średnio ważony współczynnik odpływu. Poniżej przedstawiamy formułę wg której należy określić wartość współczynnika odpływu dla różnych powierzchni:

Ψsw = (Ψ1 • F1 + Ψ2 • F2) : (F1 + F2)

gdzie:
Ψsw – średnio ważony współczynnik odpływu,
Ψ1 – współczynnik odpływu powierzchni oznaczonej „1” (np. dach skośny pokryty blachą Ψ1 = 0,9),
Ψ2 – współczynnik odpływu powierzchni oznaczonej „2” (np. plac brukowy Ψ2 = 0,5),
F1 – pole powierzchni w rzucie poziomym oznaczone „1” [m2] (np. pole ww. dachu F1 = 100 m2)
F2 – pole powierzchni w rzucie poziomym oznaczone „2” [m2] (np. pole ww. placu z bruku F2 = 20 m2)

Dla ww. przykładu średnio ważony współczynnik odpływu wyniesie:

Ψsw = (Ψ1 • F1 + Ψ2 • F2) : (F1 + F2) = (0,9 • 100 m2 + 0,5 • 20 m2) : ( 100 m2 + 20 m2) = 100 m2 : 120 m2 = 0,83

Ψsw = 0.83


Instrukcja wypełnienia wniosku

Instrukcja wypełnienia wniosku Moja Woda

Powrót