# # # # # A A A

Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Aktualizacja zestawienia wniosków w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

 

W związku z prowadzoną oceną formalno-merytoryczną wniosków oraz uwolnieniem części środków w ramach Programu Priorytetowego „OZE-2017”, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu naboru, w dniu 23 marca 2018 r. zatwierdził aktualizację zestawienia wniosków.

Wnioski, które w wyniku aktualizacji zmieniły status z „rezerwowego” na „podstawowy” zostaną skierowane do drugiego etapu oceny i będą podlegały ocenie wg kryteriów formalno-merytorycznych.

Równocześnie informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu nie przewiduje kolejnego rozszerzenia zestawienia wniosków o statusie „podstawowym”.

Aktualizacja zestawienia – 23.03.2018

 


Aktualizacja zestawienia wniosków w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

 

W związku z prowadzoną oceną formalno-merytoryczną wniosków oraz uwolnieniem części środków w ramach Programu Priorytetowego „OZE-2017”, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu naboru, w dniu 11 grudnia 2017 r. zatwierdził aktualizację zestawienia wniosków. Wnioski, które w wyniku aktualizacji zmieniły status z „rezerwowego na „podstawowy” zostaną skierowane do drugiego etapu oceny i będą podlegały ocenie wg kryteriów formalno-merytorycznych.

Równocześnie informujemy, że kolejne zmiany statusu wniosków z „rezerwowego” na „podstawowy” mogą następować do końca I kwartału 2018 r. Po tym terminie zestawienie wniosków o statusie „podstawowym” zostanie zamknięte.

Aktualizacja zestawienia – 11.12.2017

 


Zmiana Regulaminu Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

 

W związku z decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu o zmianie Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”,  w dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Programu Priorytetowego „OZE-2017”. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie zapisów do zmienionych zapisów Programu.

Regulamin OZE ze zmianami

 


Zmiana Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

 

W dniu 3 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu podjęła decyzję o zmianie Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminów realizacji Programu (podpisywania umów, kwalifikowania kosztów i wypłaty środków).

Program Priorytetowy OZE po zmianach

 


Aktualizacja zestawienia wniosków w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

 

W związku z prowadzoną oceną formalno-merytoryczną wniosków oraz uwolnieniem części środków w ramach Programu Priorytetowego „OZE-2017”, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu naboru, w dniu 20 czerwca 2017 r. zatwierdził aktualizację zestawienia wniosków.

Wnioski, które w wyniku aktualizacji zmieniły status z „rezerwowego” na „podstawowy” zostaną skierowane do drugiego etapu oceny i będą podlegały ocenie wg kryteriów formalno-merytorycznych.

Aktualizacja zestawienia – 20.06.2017

 


Aktualizacja zestawienia wniosków w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

 

W związku z prowadzoną oceną formalno-merytoryczną wniosków oraz uwolnieniem części środków w ramach Programu Priorytetowego „OZE-2017”, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu naboru, w dniu 26 maja 2017 r. zatwierdził aktualizację zestawienia wniosków.

Wnioski, które w wyniku aktualizacji zmieniły status z „rezerwowego” na „podstawowy” zostaną skierowane do drugiego etapu oceny i będą podlegały ocenie wg kryteriów formalno-merytorycznych.

 

Zestawienie wniosków „OZE-2017”, które zmieniły status z „rezerwowego” na „podstawowy” – aktualizacja 26.05.2017

 


Zakończono pierwszy etap oceny wniosków wg kryteriów selekcji w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

 

W dniu 13 lutego 2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził informację o zakończeniu oceny wniosków wg kryteriów selekcji oraz zestawienie wniosków.

W terminie naboru do WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęło 599 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pożyczki 24.888.190,93 zł, 3 wnioski zostały złożone po terminie naboru, 1 wniosek został złożony niezgodnie z Regulaminem naboru, 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z § 10 Regulaminu naboru, w wyniku pierwszego etapu oceny (wg kryteriów selekcji) 370 wniosków uzyskało status „podstawowy”, 218 – „rezerwowy”, a 10 zostało odrzuconych bez możliwości poprawy.

W przypadku uwolnienia środków lub ewentualnego zwiększenia budżetu Programu, możliwa jest zmiana statusu wniosku z „rezerwowego” na „podstawowy”. Wówczas wniosek ten jest kierowany do drugiego etapu oceny.

Wnioski o statusie „podstawowym” zostały skierowane do oceny wg kryteriów formalno-merytorycznych.

Zestawienie wniosków OZE 2017

W związku z ochroną danych osobowych, zestawienie zawiera numery wniosków, o których Wnioskodawcy byli informowani drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane we wnioskach.

Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wiadomości o nadaniu numeru wniosku, proszeni są o kontakt telefoniczny:

61 8 456 284

61 8 456 263

61 8 456 249

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego

Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie od dnia 10 stycznia 2017 r., od godz. 8.00 do dnia 23 stycznia 2017 r., do godz. 14.00.
Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

  • Programem Priorytetowym „OZE – 2017”,
  • Regulaminem naboru w ramach Programu Priorytetowego,
  • Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami.

 

Informacji w zakresie Programów Piorytetowych dla osób fizycznych udzielają pracownicy Działu Funduszy Europejskich

Justyna Chrzanowska (Kierownik Działu) – tel. 61 8456 212
Maria Apolinarska – tel. 61 8456 249
Katarzyna Bosa – tel. 61 8456 263
Andrzej Dymek – tel. 61 8456 274
Aneta Fiałkowska – tel. 61 8456 271
Mateusz Opaluch – tel. 61 8456 211
Beata Pawełczyk – tel. 61 8456 265
Aneta Sobczak – tel. 61 8456 284

Informacji dotyczących badania zdolności kredytowej udzielają pracownicy Działu Weryfikacji Finansowej

Izabela Kamińska (Kierownik Działu) – tel. 61 845 62 75
Agnieszka Kaczmarek-Knop – tel. 61 845 62 19
Urszula Matuszak – tel. 61 845 62 28
Małgorzata Proniewska – tel. 61 845 62 77

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Program Priorytetowy Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

Regulamin naboru w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami

Wniosek o udzielenie pożyczki

Załącznik nr 1 – Oświadczenia OZE

Załącznik nr 3 – Zgoda Współwłaściciela OZE

Załącznik nr 4 – Efekt rzeczowy i ekologiczny OZE

Załącznik nr 5 – Preliminarz kosztów OZE

Załącznik nr 6 – Kwalifikowalność podatku VAT OZE

Załącznik nr 7 – Pomoc de minimis oświadczenie OZE

Załącznik nr 7 – Pomoc de minimis formularz OZE

Załącznik nr 8a – Upoważnienie do BIG Info Monitor OZE

Załącznik nr 8b – Zaświadczenie o zatrudnieniu OZE

Załącznik nr 8c – Informacja o dochodach wydatkach i zobowiązaniach OZE

Załącznik nr 8d – Uproszczony rachunek dla ryczałtu i karty podatkowej OZE

Załącznik nr 8e – Informacja dodatkowa dla rolników OZE

Załącznik nr 9 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych OZE

Powrót