# # # # # # A A A

REWALORYZACJA PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH

Zakończenie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego REWALORYZACJA PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH „PARKI – 2017”

 

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „PARKI – 2017” został zakończony w dniu 28 kwietnia 2017 r.

W terminie naboru w WFOŚiGW w Poznaniu zostały złożone dwa wnioski, na łączną wnioskowaną kwotę pożyczki  389 031,00 zł.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

 ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego

REWALORYZACJA PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH „PARKI – 2017”

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie od dnia 3 kwietnia 2017 r., od godz. 8.00 do dnia 28 kwietnia 2017 r., do godz. 14.00.

Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

  • Programem Priorytetowym „PARKI – 2017”,
  • Regulaminem naboru w ramach Programu Priorytetowego,
  • Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami.

 

Program Priorytetowy Rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych „PARKI – 2017”

Regulamin naboru w ramach Programu Priorytetowego Rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych „PARKI – 2017”

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami

Wniosek o udzielenie pożyczki

Załącznik nr 1 – Oświadczenia Wnioskodawcy PARKI

Załącznik nr 3 – Zgoda Współwłaściciela PARKI

Załącznik nr 4 – Efekt rzeczowy i ekologiczny PARKI

Załącznik nr 5 – Preliminarz kosztów PARKI

Załącznik nr 6 – Kwalifikowalność podatku VAT PARKI

Załącznik nr 7 – Pomoc de minimis_oświadczenie PARKI

Załącznik nr 7 – Pomoc de minimis_formularz PARKI

Załącznik nr 8a – Upoważnienie BIG InfoMonitor PARKI

Załącznik nr 8b – Zaświadczenie o zatrudnieniu PARKI

Załącznik nr 8c – Informacja o dochodach wydatkach i zobowiązaniach PARKI

Załącznik nr 8d – Uproszczony rachunek dla ryczałtu i karty podatkowej PARKI

Załącznik nr 8e – Informacja dla rolników PARKI

Załącznik nr 9 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PARKI

 

Informacji w zakresie Programów Piorytetowych dla osób fizycznych udzielają pracownicy Działu Funduszy Europejskich:

Maria Apolinarska – tel. 61 8456 249

Katarzyna Bosa – tel. 61 8456 263

Andrzej Dymek – tel. 61 8456 274

Aneta Fiałkowska – tel. 61 8456 271

Mateusz Opaluch – tel. 61 8456 211

Beata Pawełczyk – tel. 61 8456 265

Aneta Sobczak – tel. 61 8456 284

Justyna Chrzanowska (Kierownik Działu) – tel. 61 8456 212

 

Informacji dotyczących badania zdolności kredytowej udzielają pracownicy Działu Weryfikacji Finansowej:

Agnieszka Kaczmarek-Knop – tel. 61 845 62 19

Urszula Matuszak – tel. 61 845 62 28

Małgorzata Proniewska – tel. 61 845 62 77

Izabela Kamińska (Kierownik Działu) – tel. 61 845 62 75

Powrót