# # # # # A A A

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Zmiana Regulaminu Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

W dniu 8 marca 2018 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Programu Priorytetowego „TERMO-2017”. Wprowadzone zmiany dotyczą umożliwienia ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki także na nieruchomościach obciążonych służebnością gruntową przejścia i przejazdu (par. 7, ust. 2 pkt. 3).

Regulamin TERMO 2017


Aktualizacja zestawienia wniosków w ramach Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

 

W związku z prowadzoną oceną formalno-merytoryczną wniosków oraz uwolnieniem środków w ramach Programu Priorytetowego „TERMO-2017”, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu naboru, w dniu 27 września 2017 r. zatwierdził aktualizację zestawienia wniosków.

Wnioski, które dotychczas nie podlegały ocenie ze względu na brak środków w ramach Programu, zostają skierowane do oceny wg kryteriów formalno-merytorycznych.

Aktualizacja zestawienia wniosków w ramach Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

 


Zmiana Regulaminu Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

 

W związku z decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu o zmianie Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”,  w dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Programu Priorytetowego „TERMO-2017”. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie zapisów do zmienionych zapisów Programu.

Regulamin TERMO ze zmianami

 


Zmiana Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

 

W dniu 3 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu podjęła decyzję o zmianie Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminów realizacji Programu (podpisywania umów, kwalifikowania kosztów i wypłaty środków).

Program Priorytetowy TERMO ze zmianami


Zestawienie wniosków złożonych w ramach Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w terminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017” do WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęło 277 wniosków, na łączną wnioskowaną kwotę pożyczki 17 330 812,21 zł, trzy wnioski zostały złożone po terminie naboru, jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z § 8, ust. 5 Regulaminu naboru, wnioski złożone w terminie naboru, dla których nie wystarcza środków finansowych w ramach Programu, będą oceniane jedynie w przypadku uwolnienia środków lub ewentualnego zwiększenia budżetu Programu.

Zgodnie z § 9 ust. 6, wnioski nie zawierające kompletu wypełnionych załączników, wymaganych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, nie podlegają ocenie, zostają odrzucone bez możliwości poprawy.

Od odrzucenia wniosku, zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu naboru, Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

Poniżej zamieszczamy zestawienie wniosków podlegających ocenie, wniosków niepodlegających ocenie, ze względu na brak środków w ramach Programu oraz wniosków odrzuconych, ze względu na brak kompletu załączników.

W związku z ochroną danych osobowych, zestawienie zawiera numery wniosków, o których Wnioskodawcy byli informowani drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane we wnioskach.

Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wiadomości o nadaniu numeru wniosku, proszeni są o kontakt telefoniczny:

61 8 456 284

61 8 456 265

61 8 456 211

 

Zestawienie wniosków TERMO – 2017

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie od dnia 20 marca 2017 r., od godz. 8.00 do dnia 31 marca 2017 r., do godz. 14.00.
Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

  • Programem Priorytetowym „TERMO – 2017”,
  • Regulaminem naboru w ramach Programu Priorytetowego,
  • Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami.

Program Priorytetowy Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

Regulamin naboru w ramach Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami

Wniosek o udzielenie pożyczki

Załącznik nr 1 – Oświadczenia Wnioskodawcy TERMO

Załącznik nr 3 – Zgoda Współwłaściciela TERMO

Załącznik nr 4 – Efekt rzeczowy i ekologiczny TERMO

Załącznik nr 5 – Preliminarz kosztów TERMO

Załącznik nr 6 – Kwalifikowalność podatku VAT TERMO

Załącznik nr 7 – Pomoc de minimis oświadczenie TERMO

Załącznik nr 7 – Pomoc de minimis formularz TERMO

Załącznik nr 8a – Upoważnienie BIG Info Monitor TERMO

Załącznik nr 8b – Zaświadczenie o zatrudnieniu TERMO

Załącznik nr 8c – Informacja o dochodach wydatkach i zobowiązaniach TERMO

Załącznik nr 8d – Uproszczony rachunek dla ryczałtu i karty podatkowej TERMO

Załącznik nr 8e – Informacja dodatkowa dla rolników TERMO

Załącznik nr 9 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych TERMO

 

Informacji w zakresie Programów Piorytetowych dla osób fizycznych udzielają pracownicy Działu Funduszy Europejskich:

Katarzyna Bosa – tel. 61 8456 263

Andrzej Dymek – tel. 61 8456 274

Mateusz Opaluch – tel. 61 8456 211

Justyna Chrzanowska (Kierownik Działu) – tel. 61 8456 212

 

Informacji dotyczących badania zdolności kredytowej udzielają pracownicy Działu Weryfikacji Finansowej:

Agnieszka Kaczmarek-Knop – tel. 61 845 62 19

Małgorzata Proniewska – tel. 61 845 62 77

Izabela Kamińska (Kierownik Działu) – tel. 61 845 62 75

Powrót