# # # # # # A A A

Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

Zmiana Regulaminu Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK-2017”

W dniu 8 marca 2018 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Programu Priorytetowego „PIECYK-2017”. Wprowadzone zmiany dotyczą umożliwienia ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki także na nieruchomościach obciążonych służebnością gruntową przejścia i przejazdu (par. 7, ust. 2 pkt. 3).

Regulamin PIECYK 2017


Zestawienie wniosków złożonych w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK-2017”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w terminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK-2017” do WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęły 344 wnioski, na łączną wnioskowaną kwotę pożyczki 6.016.600,16 zł. Dwa wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców, sześć wniosków zostało złożonych po terminie naboru.

Wnioski „w ocenie” są obecnie oceniane, zgodnie z § 10 Regulaminu naboru.

Zgodnie z § 8, ust. 6 Regulaminu naboru, wnioski rezerwowe, dla których nie wystarcza środków finansowych w ramach Programu, będą oceniane jedynie w przypadku uwolnienia środków lub ewentualnego zwiększenia budżetu Programu.

Zgodnie z § 9 ust. 6, wnioski niezawierające kompletu wypełnionych załączników, wymaganych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, nie podlegają ocenie, zostają odrzucone bez możliwości poprawy.

Od odrzucenia wniosku, zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu naboru, Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

Poniżej zamieszczamy zestawienie wniosków podlegających ocenie, wniosków rezerwowych oraz wniosków niepodlegających ocenie, odrzuconych ze względu na brak kompletu załączników.

W związku z ochroną danych osobowych, zestawienie zawiera numery wniosków, o których Wnioskodawcy byli informowani drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane we wnioskach.

Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wiadomości o nadaniu numeru wniosku, proszeni są o kontakt telefoniczny:

61 8 456 284

61 8 456 249

61 8 456 211

Zestawienie – 11.12.2017

 


WFOŚiGW w Poznaniu zakończył nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK-2017”

 

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK-2017”, wnioski były przyjmowane od dnia 16 sierpnia 2017 r. od godz. 8.00 do wyczerpania budżetu Programu, z uwzględnieniem puli wniosków rezerwowych o wartości do 20% ponad budżet Programu.

Budżet Programu z uwzględnieniem 20% rezerwy został wyczerpany w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00. Wówczas też zakończono nabór wniosków.

W terminie naboru w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK-2017” w WFOŚiGW w Poznaniu zostały złożone 344 wnioski.

Wnioski te będą obecnie podlegały weryfikacji pod katem zawartości kompletu wypełnionych załączników, ponieważ tylko wnioski, które zawierają komplet wypełnionych załączników będą podlegały ocenie.

Informacje o wnioskach podlegających ocenie zostaną zamieszczone na stronie www.wfosgw.poznan.pl w terminie do dnia 29 grudnia br.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

    ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego       

Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

 

Wnioski należy składać w Biurze Funduszu w godzinach od 8.00 do 15.00.

Nabór wniosków w ramach Programu odbywa się od dnia ogłoszenia naboru, do wyczerpania budżetu Programu, z uwzględnieniem puli wniosków rezerwowych o wartości do 20% ponad budżet Programu.

Wnioski dostarczone do Funduszu po zakończeniu naboru nie będą podlegały ocenie.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

  • Programem Priorytetowym „PIECYK – 2017”,
  • Regulaminem naboru w ramach Programu Priorytetowego,
  • Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami.

 

Najczęściej zadawane pytania – PIECYK 2017

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Program Priorytetowy Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

Regulamin naboru w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami

Wniosek o udzielenie pożyczki

Załącznik nr 1 – Oświadczenia – PIECYK

Załącznik nr 3 – Zgoda Współwłaściciela – PIECYK

Załącznik nr 4 – Efekt rzeczowy i ekologiczny – PIECYK

Załącznik nr 5 – Preliminarz kosztów – PIECYK

Załącznik nr 6 – Kwalifikowalność podatku VAT – PIECYK

Załącznik nr 7 – Pomoc de minimis_oświadczenie – PIECYK

Załącznik nr 7 – Pomoc de minimis_formularz – PIECYK

Załącznik nr 8a-Upoważnienie do weryfikacji danych w BIG – PIECYK

Załącznik nr 8b-Zaświadczenie o zatrudnieniu – PIECYK

Załącznik nr 8c-Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – PIECYK

Załącznik nr 8d-Uproszczony rachunek dla ryczałtu i karty podatkowej – PIECYK

Załącznik nr 8e – Informacja dodatkowa dla rolników – PIECYK

Załącznik nr 9 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – PIECYK

Powrót