- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

PJB

Państwowa Jednostka Budżetowa, zwana w skrócie PJB, jest to  jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa.

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych mogą składać wnioski o przekazanie środków na realizacje zadań planowanych przez PJB.

Finansowanie zadań
Do dnia 31 marca* każdego roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się dofinansowanie zadań, kierownicy państwowych jednostek budżetowych przekazują do WFOŚiGW wnioski o przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych.
*Uwaga
Termin może ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminów dotyczących tworzenia ustawy budżetowej.

Kontynuacja zawartych umów
Dla zadania, którego realizacja w ramach zawartej z WFOŚiGW umowy jest kontynuowana w roku następnym należy ponowić wniosek kierownika państwowej jednostki budżetowej.
Wniosek kierownika państwowej jednostki budżetowej należy składać corocznie w terminie do 31 marca* każdego roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym będą następowały wypłaty środków finansowych w ramach zawartych umów realizowanych dłużej niż jeden rok.
*Uwaga
Termin może ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminów dotyczących tworzenia ustawy budżetowej.