# # # # # A A A

Nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2020

23.08.2019 r.

Zakończono ocenę wniosków i zaplanowano pomoc

Zarząd WFOŚiGW dnia 22.08.2019 r. na podstawie uzgodnień z dysponentami części budżetowych zaplanował pomoc finansową dla wniosków które spełniły kryteria merytoryczne. Zaplanowano pomoc w łącznej wysokości 4 000 000,00 zł. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne, spełniły również kryteria merytoryczne. Każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualna informację o kwocie pomocy oraz dalszym trybie postępowania.

Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania

 


08.05.2019 r.

Zakończono ocenę formalną wniosków

W dniu 8 maja 2018 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych. W ramach naboru, który trwał do dnia 29.03.2019 r. złożono 9 wniosków na kwotę dofinansowania 7 183 850,00 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie spełnienia formalnych kryteriów do oceny wniosków w zakresie spełnienia merytorycznych kryteriów zostało zakwalifikowanych 7 wniosków.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne

 


 

11.03.2019 r.

 

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych

ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2020

na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie do dnia

29 marca 2019 r., do godz. 15.00.

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku”.

Powrót