# # # # # A A A

NABÓR WNIOSKÓW DLA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W POZNANIU W ROKU 2021

24.07.2020 r.

Zakończono ocenę wniosków i zaplanowano pomoc

Zarząd WFOŚiGW dnia 22.07.2020 r. na podstawie uzgodnień z dysponentami części budżetowych zaplanował pomoc finansową dla wniosków które spełniły kryteria merytoryczne. Zaplanowano pomoc w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne, spełniły również kryteria merytoryczne. Każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualną informację o kwocie pomocy oraz dalszym trybie postępowania.

Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania


27.04.2020 r.

Zakończono ocenę formalną wniosków

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych. W ramach naboru, który trwał do dnia 31.03.2020 r. złożono 8 wniosków na kwotę dofinansowania 5 223 360,00 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie spełnienia formalnych kryteriów 2.1.1 – 2.1.6 do oceny wniosków w zakresie spełnienia merytorycznych kryteriów zakwalifikowano wszystkie wnioski.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


24.02.2020 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019.r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych

ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2021

na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Funduszu w terminie do dnia

31 marca 2020 r., do godz. 15.00.

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami – PJB”.

Powrót