# # # # # A A A

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, czyli PGN-jak zaplanować energooszczędne i niskoemisyjne gospodarowanie – szkolenia regionalne

05.05.2015
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, czyli PGN-jak zaplanować energooszczędne i niskoemisyjne gospodarowanie – szkolenia regionalne

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument tworzony na poziomie gminy (lub jej związków), który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

 

Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej dokumentem Strategia Europa 2020 oraz przyjętym w roku 2007 Pakietem Klimatyczno-Energetycznym państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu.

W ramach realizacji tak postawionych celów Instytucja Zarządzająca i Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 planuje w sposób preferencyjny traktować gminy (lub ich związki), które na etapie aplikowania o środki z programu krajowego POIŚ na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014-2020 na inwestycje realizujące politykę ochrony środowiska i efektywności energetycznej posiadać będą przygotowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się na „Szkolenia  regionalne dot. opracowania PGN i pozyskiwania środków finansowych na inwestycje gminne”. Szkolenia dedykowane są głównie pracownikom Jednostek Samorządu Terytorialnego i obejmują następującą tematykę:
• Rozwój i wykorzystanie technologii gospodarki niskoemisyjnej w Polsce zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej;
• Planowanie i poprawa lokalnej efektywności energetycznej, gospodarowanie surowcami i materiałami oraz gospodarowanie odpadami.
•  Skuteczne zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej;
• Przygotowywanie lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Praktyczne aspekty planowania energetycznego   w gminach;
•  Finansowanie inwestycji efektywnego zarządzania energią.

Każdy uczestnik otrzymuje broszurę szkoleniową „Nowa misja – niska emisja” opracowaną specjalnie na potrzeby szkolenia przez ekspertów m.in. z Politechniki Warszawskiej pod redakcją naukową dr inż. Arkadiusza Węglarza. W trakcie szkolenia organizator zapewnia uczestnikom całodzienny serwis kawowy oraz drobny poczęstunek.
Szkolenia są realizowane ze współpracy z m.in. Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (w tym: Podlaskie Centrum FRDL, Kujawsko – Pomorskie Biuro FRDL, Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we Wrocławiu), Eco-Site, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Międzynarodowym Ośrodkiem Szkoleniowym dla Władz Lokalnych CIFAL Instytutu Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań UNITAR.

TERMINY I MIEJSCA NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ

GDAŃSK 05.05.2015

KIELCE 06.05.2015

WARSZAWA 07.05.2015

CHRZANÓW 11.05.2015

OLSZTYN 11.05.2015

LUBLIN 13.05.2015

POZNAŃ 14.05.2015

SOSNOWIEC 18.05.2015

SZCZECIN 20.05.2015

GORZÓW WLKP 21.05.2015

BIAŁYSTOK 25.05.2015

KRAPKOWICE 25.05.2015

OPOLE 26.05.2015

KRAKÓW 27.05.2015

RADOM 28.05.2015

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony  http://nowamisja-niskaemisja.pl/rejestracja/

Warsztaty są prowadzone przez osoby zajmujące się opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym min.: Ewa Winkowska (Krajowa Agencja Poszanowania Energii), Bożena Herbuś (Regionalna Rada ds. Energii; Koalicja KSZGE), Marcin Popkiewicz (Ziemia na Rozdrożu), Monika Kraszewska (Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw), Wojciech Białek (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia), Tomasz Koprowiak (współtwórca sukcesu gminy Kisielice, która jako jedyna w Polsce otrzymała europejska nagrodę ManagEnergy 2014) Sylwia Tesarczyk – Brzezicka (Eco-Site), Artur Kalicki (Mutag Polska), Beata Jędrzejewska-Kozłowska (UM Lublin). Trenerzy są różni w zależności od lokalizacji szkolenia
Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy projektu:
Dariusz Chmiel – tel. 696 143 140 / e-mail: d.chmiel@ksi.org.pl

Magdalena Hyska – tel. 604 822 886 / e-mail: m.hyska@ksi.org.pl

 

źródło: www.nfosigw.pl

Logo ZDE