# # # # # # A A A

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Ogólnopolska Infolinia Programu „Czyste Powietrze”

W kwestiach formalnych związanych z zasadami i regulaminem programu „Czyste Powietrze” prosimy kontaktować się z numerem:

22 340 40 80

Ogólnopolska infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00

Infolinie Programu  „Czyste Powietrze”

• składanie i wypełnianie wniosków
tel. 61 4499 254
tel. 61 4499 255
e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl

 

W korespondencji mailowej prosimy o podanie nazwy gminy której dotyczy zapytanie/realizowana inwestycja.

• podpisywanie umów:
tel. 61 845 62 94; 601 709 060
tel. 61 845 62 63; 539 541 452
e-mail: umowyCP@wfosgw.poznan.pl

• rozliczenia umów:
tel. 664 921 363

e-mail: rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Infolinie Programu Czyste Powietrze czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00


Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

 

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
 2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis
  w załączniku 2 i 2a do programu).
 3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
 • Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian
w programie (planowane od 1 lipca 2021 r
.).

 1. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego
  w programie „Czyste Powietrze”.
 2. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
 • Wytyczne Komisji Europejskiej,
 • Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
 • Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

 1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze”
  i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
 2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
 3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
 4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

DLA BENEFICJENÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

 Część 2 Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:

 • Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 2 programu,
 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub
 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
 • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 programu przed dniem 21.10.2020 r. zmieniająca go na złożony w ramach części 2 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 21.10.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 2 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w programie, tj. nie wcześniej niż przed dniem 15.05.2020 r.

Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów Części 2 Programu oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zostaną podane
w odrębnych ogłoszeniach.

Instrukcja wypełniania wniosku 5.0.0

Już od 1,5 miesiąca Pracownicy Funduszu dokonują weryfikacji wniosków w oparciu o nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Aby usprawnić proces oceny wniosków i wyeliminować błędy, które najczęściej w nich występują, poniżej przedstawiamy instrukcję wypełniania wniosku. Instrukcja ta w sposób przejrzysty obrazuje, jak poprawnie należy wypełnić pola w wersji formularza wniosku 5.0.0.

Zachęcamy, aby przed wysłaniem wersji papierowej wniosku do siedziby WFOŚiGW w Poznaniu, sprawdzić:

– poprawność zaznaczenia Statusu Wnioskodawcy w polach A1.13 i A1.14 zgodnie z danymi zawartymi w Księdze Wieczystej;

– czy we wniosku podano prawidłowy numer Księgi Wieczystej; 

– czy numer działki wskazany we wniosku jest tożsamy z numerem widniejącym w Księdze Wieczystej;

– czy prawidłowo wpisano datę rozpoczęcia przedsięwzięcia w polu B.2.1 wniosku- do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodnie z załącznikiem nr 2 albo 2a do Programu Priorytetowego, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, a także nie wcześniej niż 15.05.2020 r.;

– czy prawidłowo wypełniono i czytelnie podpisano Oświadczenia Współwłaściciela/ Współmałżonka;

– czy Wnioskodawca czytelnie podpisał wniosek.

 

Dodatkowo informujemy, że od 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl. Od tego dnia nie ma możliwości wysyłania wniosków poprzez ePUAP.

ZMIANY W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE- od 15.10.2020 r.

 Zmiany zostały wprowadzone w następujących punktach programu:

Zakres ogólny p.6.3.3 okres realizacji przedsięwzięcia

Zakres szczegółowy Część 1) oraz Część 2) w Postanowieniach dodatkowych dodano p. 11.10.

Zmiany wprowadzone w Programie wynikają z potrzeby umożliwienia beneficjentom, w sytuacjach od nich niezależnych,  w szczególności ze względu na epidemię COVID-19, przedłużenia maksymalnego okresu realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zmiany mają zastosowanie do wszystkich wersji Programu i obowiązują od 15.10.2020 r.

 https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/program-priorytetowy-czyste-powietrze-zasady-obowiazujace-od-15-10-2020-r/

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),

 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,

 • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

 • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,

 • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub

 • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;

 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;

 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,

  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;

 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;

 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;

 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;

 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;

 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;

 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;

 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;

 • wzmocnienie współpracy z gminami;

 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;

 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

—————————————————————————————————————————————————————————-

Poniżej lista gmin z terenu Wielkopolski, które podpisały Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zainteresowanie Programem jest duże, a liczba gmin, które deklarują współpracę w tym zakresie stale rośnie. Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie do Programu przystąpią kolejne samorządy.
GMINY:

 1. Babiak powiat kolski
 2. Baranów powiat kępiński
 3. Białośliwie powiat pilski
 4. Blizanów powiat kaliski
 5. Bojanowo powiat rawicki
 6. Bralin powiat kępiński
 7. Brodnica powiat śremski
 8. Brudzew powiat turecki
 9. Brzeziny powiat kaliski
 10. Budzyń powiat chodzieski
 11. Buk powiat poznański
 12. Chocz powiat pleszewski
 13. Chodzież (miasto) powiat chodzieski
 14. Chrzypsko Wielkie powiat międzychodzki
 15. Czajków powiat ostrzeszowski
 16. Czarnków (gmina) powiat czarnkowsko-trzcianecki
 17. Czarnków (miasto) powiat czarnkowsko-trzcianecki
 18. Czempiń powiat kościański
 19. Czermin powiat pleszewski
 20. Czerniejewo powiat gnieźnieński
 21. Czerwonak powiat poznański
 22. Damasławek powiat wągrowiecki
 23. Dąbie powiat kolski
 24. Dobra powiat turecki
 25. Dobrzyca powiat pleszewski
 26. Doruchów powiat ostrzeszowski
 27. Drawsko powiat czarnkowsko – trzcianecki
 28. Duszniki powiat szamotulski
 29. Gizałki powiat pleszewski
 30. Gniezno (miasto) powiat gnieźnieński
 31. Gniezno (gmina) powiat gnieźnieński
 32. Godziesze Wielkie powiat kaliski
 33. Golina powiat koniński
 34. Gołańcz powiat wągrowiecki
 35. Gołuchów powiat pleszewski
 36. Grabów nad Prosną powiat ostrzeszowski
 37. Granowo powiat grodziski
 38. Grodziec powiat koniński
 39. Grodzisk Wielkopolski powiat grodziski
 40. Grzegorzew powiat kolski
 41. Jaraczewo powiat jarociński
 42. Jastrowie powiat złotowski
 43. Jutrosin powiat rawicki
 44. Kaczory powiat pilski
 45. Kalisz powiat kaliski
 46. Kamieniec powiat grodziski
 47. Kawęczyn powiat turecki
 48. Kazimierz Biskupi powiat koniński
 49. Kępno powiat kępiński
 50. Kiszkowo powiat gnieźnieński
 51. Kleczew powiat koniński
 52. Kłecko powiat gnieźnieński
 53. Kobyla Góra powiat ostrzeszowski
 54. Kobylin powiat krotoszyński
 55. Komorniki powiat poznański
 56. Konin miasto na prawach powiatu
 57. Kołaczkowo powiat wrzesiński
 58. Koło (gmina) powiat kolski
 59. Koło (miasto) powiat kolski
 60. Kościan powiat kościański
 61. Kościelec powiat kolski
 62. Koźmin Wielkopolski powiat krotoszyński
 63. Kórnik powiat poznański
 64. Krajenka powiat złotowski
 65. Kramsk powiat koniński
 66. Kraszewice powiat ostrzeszowski
 67. Krobia powiat gostyński
 68. Krotoszyn powiat krotoszyński
 69. Krzemieniewo powiat leszczyński
 70. Krzymów powiat koniński
 71. Krzywiń powiat kościański
 72. Krzyż Wielkopolski powiat czarnkowsko – trzcianecki
 73. Kuślin powiat nowotomyski
 74. Kwilcz powiat międzychodzki
 75. Lądek powiat słupecki
 76. Leszno miasto na prawach powiatu
 77. Lipka powiat złotowski
 78. Lipno powiat leszczyński
 79. Lisków  powiat kaliski
 80. Lubasz powiat czarnkowsko-trzcianecki
 81. Luboń powiat poznański
 82. Lwówek powiat nowotomyski
 83. Łęka Opatowska powiat kępiński
 84. Łobżenica – powiat pilski
 85. Łubowo powiat gnieźnieński
 86. Malanów powiat turecki
 87. Margonin powiat chodzieski
 88. Miasteczko Krajeńskie powiat pilski
 89. Miedzichowo powiat nowotomyski
 90. Miejska Górka – powiat rawicki
 91. Mieścisko powiat wągrowiecki
 92. Mikstat powiat ostrzeszowski
 93. Miłosław powiat wrzesiński
 94. Mosina powiat poznański
 95. Murowana Goślina powiat poznański
 96. Mycielin powiat kaliski
 97. Nekla powiat wrzesiński
 98. Niechanowo powiat gnieźnieński
 99. Nowe Skalmierzyce powiat ostrowski
 100. Oborniki powiat obornicki
 101. Obrzycko (miasto) powiat szamotulski
 102. Odolanów powiat ostrowski
 103. Okonek powiat złotowski
 104. Olszówka powiat kolski
 105. Opalenica powiat nowotomyski
 106. Osieczna powiat leszczyński
 107. Osiek Mały powiat kolski
 108. Ostroróg powiat szamotulski
 109. Ostrowite powiat słupecki
 110. Ostrów Wielkopolski (gmina) powiat ostrowski
 111. Ostrów Wielkopolski (miasto) powiat ostrowski
 112. Ostrzeszów powiat ostrzeszowski
 113. Pakosław powiat rawicki
 114. Perzów powiat kępiński
 115. Pępowo powiat gostyński
 116. Piaski powiat gostyński
 117. Piła powiat pilski
 118. Pleszew powiat pleszewski
 119. Pniewy powiat szamotulski
 120. Pobiedziska powiat poznański
 121. Pogorzela powiat gostyński
 122. Połajewo powiat czarnkowsko-trzcianecki
 123. Poniec powiat gostyński
 124. Powidz powiat słupecki
 125. Poznań miasto na prawach powiatu
 126. Przemęt powiat wolsztyński
 127. Przygodzice powiat ostrowski
 128. Przykona powiat turecki
 129. Puszczykowo powiat poznański
 130. Pyzdry powiat wrzesiński
 131. Rakoniewice powiat grodziski
 132. Raszków powiat ostrowski
 133. Rawicz powiat rawicki
 134. Rogoźno powiat obornicki
 135. Rokietnica powiat poznański
 136. Rozdrażew powiat krotoszyński
 137. Rychtal powiat kępiński
 138. Rychwał powiat koniński
 139. Ryczywół powiat obornicki
 140. Rydzyna powiat leszczyński
 141. Rzgów (gmina) powiat koniński
 142. Siedlec powiat wolsztyński
 143. Sieraków powiat międzychodzki
 144. Skoki powiat wągrowiecki
 145. Skulsk powiat koniński
 146. Słupca (miasto) powiat słupecki
 147. Słupca (gmina) powiat słupecki
 148. Sompolno gmina Konin
 149. Sośnie powiat ostrowski
 150. Stare Miasto powiat koniński
 151. Stawiszyn powiat kaliski
 152. Stęszew powiat poznański
 153. Strzałkowo powiat słupecki
 154. Suchy Las powiat poznański
 155. Sulmierzyce powiat krotoszyński
 156. Szamocin powiat chodzieski
 157. Szamotuły powiat szamotulski
 158. Szczytniki powiat kaliski
 159. Szydłowo powiat pilski
 160. Ślesin powiat koniński
 161. Śmigiel powiat kościański
 162. Środa Wielkopolska powiat średzki
 163. Święciechowa powiat leszczyński
 164. Tarnowo Podgórne powiat poznański
 165. Tarnówka powiat złotowski
 166. Trzcianka powiat czarnkowsko – trzcianecki
 167. Trzcinica powiat kępiński
 168. Trzemeszno powiat gnieźnieński
 169. Tuliszków powiat turecki
 170. Turek (gmina) powiat turecki
 171. Turek (miasto) powiat turecki
 172. Ujście powiat pilski
 173. Wapno powiat wągrowiecki
 174. Wągrowiec (gmina) powiat wągrowiecki
 175. Wągrowiec (miasto) powiat wągrowiecki
 176. Wieleń powiat czarnkowsko – trzcianecki
 177. Wielichowo powiat grodziski
 178. Wierzbinek powiat koniński
 179. Wijewo powiat leszczyński
 180. Wilczyn powiat koniński
 181. Witkowo powiat gnieźnieński
 182. Władysławów powiat turecki
 183. Wolsztyn powiat wolsztyński
 184. Wronki powiat szamotulski
 185. Września powiat wrzesiński
 186. Wyrzysk powiat pilski
 187. Wysoka powiat pilski
 188. Zagórów powiat słupecki
 189. Zakrzewo powiat złotowski
 190. Zbąszyń powiat nowotomyski
 191. Zduny powiat krotoszyński
 192. Złotów (miasto) powiat złotowski
 193. Złotów (gmina) powiat złotowski
 194. Żelazków powiat kaliski
 195. Żerków powiat jarociński

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.  

Kluczowe zmiany:

 1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
 2. Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”.
 3. Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.
 4. W pkt 6.1 „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 5. W pkt 6.7.4) Programu doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 6. W pkt 6.7.12) Programu doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji.
 7. W pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2), który wskazuje obecnie, że w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 8. Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.
 9. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
 10. Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.
 11. Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09.2018 r. oraz ogłoszenia o wznowieniu naboru w dniu 21.01.2019 r.