Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Efektywność energetyczna i ochrona powietrza w roku 2022

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

1)         jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

2)         spółdzielnie mieszkaniowe,

3)         niewymienione w pkt 1) – 2) podmioty posiadające osobowość prawną,

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 20.12.2021 r. do 18.03.2022 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, związane z:

 1. modernizacją źródła ciepła
 2. montażem instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą;
 3. montażem towarzyszących magazynów energii dla instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej realizowanej w ramach przedsięwzięcia;
 4. montażem pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą;
 5. montażem urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą;
 6. modernizacją źródeł światła wewnątrz budynków oraz źródeł światła na terenie nieruchomości na energooszczędne;
 7. modernizacją źródeł światła ulicznego zgodnie z normą PN – EN 13201:2016;
 8. budową przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy;
 9. termomodernizacją obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;
 10. modernizacją instalacji c.o., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.o. w audycie energetycznym;
 11. modernizacją instalacji c.w.u., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.w.u. w audycie energetycznym;
 12. budową i modernizacją sieci ciepłowniczych, likwidacją lokalnych źródeł ciepła i podłączaniem obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych.
Forma dofinansowania

Pożyczka z umorzeniem

Warunki finansowe

1) finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
2) pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości:
a) 20% udzielonej kwoty, z zastrzeżeniem lit. b) – c) poniżej;
b) 30% udzielonej kwoty na przedsięwzięcia realizowane przez:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki posiadają co najmniej 51% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym,
– osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
z zastrzeżeniem lit c) poniżej;
c) Łączna kwota umorzenia dla jednego Wnioskodawcy wynikająca z uchwał o przyznaniu pomocy finansowej podjętych w danym roku nie może przekroczyć kwoty 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł 00/100).

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej

Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek należy sporządzić w języku polskim zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

 

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Anna Malanowska, tel. 61 845 62 37, amalanowska@wfosgw.poznan.pl

Paweł Stanek, tel. 61 845 62 16, pstanek@wfosgw.poznan.pl

W zakresie analizy zdolności kredytowej i dokumentów finansowych:
Beata Rempińska, tel. 61 845 62 39, brempinska@wfosgw.poznan.pl

W zakresie pomocy publicznej:
Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naboru pdf0.33 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wniosku pdf0.43 MBPobierz
Spis załączników do wnioskupdf0.22 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.68 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.60 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.29 MBPobierz
Prognoza bilansu i rachunku wyników (wg wzoru F1, F2)xls0.11 MBPobierz
Wykaz zobowiązań (wg wzoru F3)xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa zobowiązań (wg wzoru F4)doc0.05 MBPobierz

Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru A1-1) xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15) doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19) docx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.68 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.62 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (wg wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Załączniki do umowypdf0.24 MBPobierz
Harmonogram wypłaty i spłaty pożyczki A10xlsx0.02 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz