Nabór wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych 2023

Dodano: 10 lipca, 2023 | Autor: Justyna Zwolińska

Wnioskodawca

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz stowarzyszeń gmin lub powiatów tworzonych przez te jednostki, zwanych dalej „Wnioskodawcami”.

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z realizacją działań planistycznych zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:

VIII. 1 – Opracowanie wymaganych ustawowo planów i programów w dziedzinach objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu

VIII. 3 – Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione na przygotowanie, opracowanie merytoryczne, skład graficzny dokumentów ważnych w skali regionalnej tj. m.in. wymagane ustawowo programy, plany, mapy akustyczne i ich aktualizacje związane z ochroną środowiska.

Forma dofinansowania

Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w formie dotacji na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 10.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 31.08.2023 r. do godz. 15:00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 31.08.2023 r. do godz. 23:59.

O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Warunki finansowe

  1. Kwota pomocy finansowej w formie dotacji może wynieść odpowiednio:
  • do 85% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 10002 ,
  • do 70% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale pomiędzy 1000 do 1500,
  • do 50% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 1500.

1 Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267);

2 Dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin;

 

  1. Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia zależy od Wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie.
  2. Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej w ust. 2 maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji, w zależności od ilości złożonych Wniosków.

 

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków:  https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:

532 741 440

rozliczenia@wfosgw.poznan.pl