1

Usuwanie azbestu 2022

Dodano: 27 czerwca, 2022 | Autor: Justyna Zwolińska

Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu jest realizowany na podstawie umowy udostępnienia środków zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólną realizację Programu  „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

 

  • jednostki samorządu terytorialnego – gminy i powiaty
  • związki międzygminne

działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych znajdujących się na jej terenie

 

Zakres finansowania

Wsparciem finansowym objęte będą:

  1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.
Forma dofinansowania

Dotacja ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu.

Pula środków przeznaczona na nabór: 2 324 870,00 zł

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2022 r. do 29.07.2022 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór.

W przypadku wyczerpania puli środków, Fundusz może zakończyć nabór w terminie wcześniejszym.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu:

/wfosgwpoz/SkrytkaESP

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 29.07.2022 r.

Warunki finansowe

Kwota pomocy finansowej w formie dotacji może wynieść odpowiednio:

1) do 100% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 15002 ,

2) do 70% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale pomiędzy 1500 do 2000,

3) do 40% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

 

1 Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672, ze zm.);

2 Dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin;

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej

Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek należy sporządzić w języku polskim zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Tomasz Werbowski, tel. +48 (61) 845-62-52, tomasz.werbowski@wfosgw.poznan.pl

Adrian Zawadzki, tel. 61 845 62 77, azawadzki@wfosgw.poznan.pl

Michał Bugajny, tel. 61 845 62 74, mbugajny@wfosgw.poznan.pl

W zakresie pomocy publicznej:

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl