Wapnowanie – kontynuacja

Dodano: 04 października, 2022 | Autor: Justyna Zwolińska

Wnioskodawca

Inni wnioskodawcy

Dziedzina finansowania

Program Priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” oraz Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie.

Zakres finansowania

Koszty zakupu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  • do dnia 15 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
  • od dnia 16 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze
w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 15.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Ostateczny termin przekazywania zweryfikowanych wniosków przez OSChR do WFOŚiGW w Poznaniu upływa 15.01.2024 r.

Warunki finansowe

Poziom dofinansowania:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Kalkulator dofinansowania dostępny jest pod adresem linkiem.

Przygotowanie wniosku

  1. zadanie realizowane na terenie województwa wielkopolskiego
  2. Formularz wniosku pobrany ze strony internetowej www.wfosgw.poznan.pl lub strony Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej www.schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie (wniosek ogólny) należy złożyć do Sekretariatu właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek należy wydrukować i opatrzyć czytelnym podpisem.

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Kontakt