# # # # # A A A

Przedsięwzięcie pn. „Wiedza bez ograniczeń – dostępna całodobowo terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego” z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

13.10.2020

12 października 2020 r. pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Powiatem Pilskim została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Wiedza bez ograniczeń – dostępna całodobowo terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego”.

Podpisanie umowy nastąpiło w obecności p.Marty Kubiak – Posła na Sejm RP, Starosty Pilskiego p.Eligiusza Komarowskiego i Wicestarosty p.Arkadiusza Kubicha oraz Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowanego przez p.Jolantę Ratajczak Prezesa Zarządu i p.Aleksandrę Durkowską Zastępcę Prezesa Zarządu.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 144 783,00 zł. z czego 60% środków w kwocie 86 869,80 zł. pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu.

Przedmiotem projektu jest utworzenie terenowej, całodobowej stacji edukacji ekologicznej przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile poprzez rozbudowę istniejącej ścieżki edukacyjnej o kolejne instalacje z treściami ekologicznymi ( m.in. dot. odnawialnych źródeł energii z gablotami solarnymi) oraz utworzenie wiaty wyposażonej w stół i ławki – co umożliwi prowadzenie zajęć terenowych również w przypadku niepogody.

Przedsięwzięcie służyć będzie nie tylko dzieciom i młodzieży, które będą tu odbywały lekcje terenowe pod opieką nauczyciela z Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile, ale będzie też otwarte dla seniorów, matek z małymi dziećmi, osób z niepełnosprawnością oferując nowoczesną formę edukacji połączoną z wypoczynkiem.