# # # # # A A A

Samorządy pomagają przy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

14.08.2019

W dniach 6-8 sierpnia b.r. w siedzibie Funduszu odbyły się szkolenia dla pracowników Gmin, które podpisały Porozumienie z WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Na szkoleniu zostały omówione założenia Programu wraz ze zmianami obowiązującymi od 29 lipca b.r. Przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu zaprezentowali wniosek o dofinansowanie, metodykę wyliczenia dochodu, procedurę oceny wniosku, a także sposób wypełnienia wniosku o płatność. Gminy, które przystąpiły do Porozumienia, będą obsługiwały w swojej siedzibie punkt konsultacyjny. Pracownicy Gmin będą udzielać informacji na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, pomagać wypełnić wniosek o dofinansowanie, przyjmować gotowe wnioski, weryfikować zgodność danych we wniosku z kryteriami dostępu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, a także pomagać przy wypełnieniu wniosku o płatność. Współpraca WFOŚiGW z Gminami ma ułatwić beneficjentom możliwość skorzystania z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku, przyspieszyć procedurę weryfikacji wniosku oraz zwiększyć dystrybucję środków finansowych przeznaczonych na ten cel.