# # # # # # A A A

Sprawozdawczość przekazywana do WFOŚiGW w Poznaniu

Konta bankowe

Rachunek podstawowy:
BGK Oddział w Poznaniu
82 1130 1088 0001 3040 5320 0001

Nadwyżki dochodów powiatów i gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2021 r. załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g / OŚ-4p dotyczącego obliczenia nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za rok 2020.

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca w 2020 roku, odpowiednio:
– dla gminy – 11,25 zł,
– dla powiatu – 2,67 zł
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2021 poz. 510, https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/510).

Nadwyżka dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych winna zostać przekazana do 16 sierpnia 2021 r. na rachunek WFOŚiGW w Poznaniu nr 82 1130 1088 0001 3040 5320 0001, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Poznań.

 

Sprawozdania o ilości odpadów zebranych przez gminy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że począwszy od 2015 roku gminy (związki gmin) nie są zobowiązane do składania informacji o wielkości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu.

Podstawa prawna: art. 68 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz.888) uchylający art. 35 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

 

Powrót