# # # # A A A

Efektywność energetyczna a jakość powietrza

Termin:
03/08/2019 10:00 am

Miejsce:
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sala Niebieska w Holu Wschodnim

Agenda:

Wypełniony formularz prosimy przesyłać do dnia 22 marca 2019 r. na adres: izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl lub marta.jankowska@wfosgw.poznan.pl.

Konferencja finansowana jest w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Zapisz się na wydarzenie:


*pola wymagane do wypełnienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas szkolenia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą przy. ul. Szczepanowskiego 15a, 60-541 Poznań, NIP 7781134790, REGON: 301313654, tel.: 61 845 62 00, e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl.
3. WFOŚiGW będzie przetwarzać dane osobowe uczestników szkolenia w celu realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności w celu: potwierdzania udziału w szkoleniu oraz sprawdzenia list obecności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, o których mowa w ust. 3.
5. Dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po zrealizowaniu celu ich przetwarzania.
6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania sprostowania danych osobowych,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- żądania przeniesienia danych osobowych.
7. Każda z osób, których dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Każda z osób, których dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze. zm.) lub innych krajowych przepisów służących stosowaniu RODO. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować nieuwzględnieniem zgłoszenia.